- Reklama -spot_img

Odpovědi MŽP na dotazy Sdružení výkupců druhotných surovin (SVDS)

Metodické odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Nová odpadová legislativa je účinná již od 1. ledna 2021. To s sebou nese širokou řadu odborných a právních dotazů, které jsou o to více zásadní, že zatím nejsou k dispozici potřebné vyhlášky a prováděcí předpisy k nové odpadové legislativě a ty staré jsou zrušeny a neplatí. Jednotlivá profesní sdružení proto průběžně na MŽP zasílají své seznamy dotazů na to, jak řešit tu, či onu situaci a jak aplikovat to, či ono ustanovení zákona. Aktuálně přinášíme odpovědi MŽP na dotazy Sdružení výkupců druhotných surovin (SVDS), jehož předsedou je bývalý ministr Petr Miller.

S ohledem na délku, níže v textu článku uvádíme pouze první čtyři z celkem 19 dotazů SVDS k nové odpadové legislativě. Kompletní znění odborných dotazů a k nim odpovědí MŽP je k dispozici pod tímto odkazem nebo na konci tohoto článku.

Odpovědi na předchozí odborné dotazy ČAOH a dalších profesních svazů jsme již zveřejnili a jsou k dispozici (zde a zde).

Dotazy k metodickému pokynu MŽP ze dne 23. 12. 2020 k aplikaci přechodných ustanovení nového zákona o odpadech a nového zákona o VUŽ po 1. 1. 2021

Dotaz číslo 1: K mnoha novým povinnostem neobsahuje NZoO přechodná ustanoví, avšak stanoví k nim správní tresty a staví tak nejen původce a provozovatele zařízení, ale i orgány státní správy, do role, kdy má být k 1.1.2021 splněna nebo povolena nějaká činnost, o které mnozí z nich ještě ani nevědí, a není jasné jak ji k 1.1.2021 splnit.  V těch případech, kdy NZoO odkazuje na prováděcí předpis, avšak tyto předpisy nejsou vydány, nelze využít ani avízovaná přechodná ustanovení zde stanovená, a tudíž některé povinnosti zákona platí ihned. To tedy znamená, že povinným osobám není dán dostatečný časový prostor mezi vyhlášením zákona a jeho účinností k seznámení se s novými povinnostmi a k jejich zavedení od 1.1.2021, ale přitom jim hrozí sankce. Jednoznačně se jedná o porušení Legislativních pravidel vlády.

Odpověď MŽP:

Nejedná se o dotaz, pouze o vyjádření názoru. Z textu zároveň není zřejmé, kterých konkrétních bodů metodického pokynu se vyjádření týká tak, aby bylo možné alespoň nějakým způsobem reagovat. 

Dotaz číslo 2: Vážný problémem pro praxi je také povinnost ČIŽP kontrolovat, jak jsou právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona. Z toho plyne, že metodické pokyny MŽP nejsou pro její kontrolní činnost závazné.

Odpověď MŽP:

Metodické pokyny MŽP slouží k metodickému vedení povinných osob a s ohledem na judikaturu je možné je zároveň považovat za interní předpis, který je v rámci resortu Ministerstva životního prostředí pro Českou inspekci životního prostředí závazný. 

Dotaz číslo 3: K bodu 1.1. Metodického pokynu MŽP k přechodným ustanovením ze dne 23.12.2020. Jednoznačně se jedná o novou povinnost původců komunálních a stavebních odpadů mít k 1.1.2021 (většina původců) anebo později, pokud tento odpad k 1.1.2021 nevznikne, zajištěno písemnou smlouvou převzetí těchto odpadů oprávněnou osobou, a to před jejich vznikem. Nejsme si jisti jak si vyložit lhůtu stanovenou slovy „co nejdříve od účinnosti zákona“ pro uzavření písemné smlouvy pro převzetí komunálních odpadů v případě, že takovou smlouvu původce ještě podle starého zákona neuzavřel, když tuto povinnost zákon stanoví od účinnosti NZoO 1.1.2021 a zároveň to musí být před vznikem odpadu.

Odpověď MŽP:

V případě původců komunálního odpadu se nejedná o novou povinnost (srov. ustanovení § 66 odst. 1 písm. zákona č. 185/2001 Sb.). Dle ustáleného výkladu musel mít původce odpadu zajištěno předání odpadu konkrétní oprávněné osobě, a to na základě písemné smlouvy, případně mohl za stanovených podmínek uzavřít takovou smlouvu s obcí. Metodický pokyn žádným způsobem nerozvolňuje povinnost mít smlouvu uzavřenu před vznikem odpadu. 

Dotaz číslo 4: K bodu 1.2. Metodického pokynu MŽP k přechodným ustanovením ze dne 23.12.2020. NZoO nestanoví přechodné ustanovení pro splnění povinnosti původce dle § 15 předat údaj o osobě a o odpadu anebo předat základní popis odpadu vč. stanovení kritických ukazatelů. Ministerstvo sdělilo, že připravovaná vyhláška o podrobnostech stanoví roční přechodné období, tedy, že lze využívat i nadále původní průvodní doklady k odpadu. Zároveň však říká, že pro případ ukládání odpadu na skládku bude muset původce s účinností od 1.1.2021 oznámit kritický ukazatel výhřevnost odpadu, a že postačí odborný odhad, zda je nižší nebo vyšší, než 6,5 MJ/kg. Domníváme se, že je to chybně vyložené ustanovený zákona, neboť vyhláška nebude k 1.1.2021 vyhlášena ve Sbírce, a tudíž nebude existovat žádný (ani podzákonný) odklad pro tuto povinnost. Žádáme o jednoznačný postoj k plnění této povinnosti.

Odpověď MŽP:

Skutečně žádný odklad pro povinnost předávat informace o odpadu nebo základní popis odpadu v zákoně není,  protože tato povinnost existovala již podle dosavadní právní úpravy. Pokud budou po účinnosti nového zákona informace o odpadu nebo základní popis odpadu předávány v rozsahu dosavadních právních předpisů, jsou všechny požadavky nového zákona splněny. Metodický pokyn toto jednoznačně uvádí. Striktně vzato do účinnosti vyhlášky by nemusel být součástí základního popisu odpadu údaj o výhřevnosti. Prakticky si ale nelze představit, že by provozovatel skládky přijal odpad, u kterého není zřejmá výhřevnost, protože by nemohl vybrat poplatek ve správné výši, přičemž je za odvedení správné výše poplatku odpovědný. 

Další dotazy a odpovědi jsou v plném dokumentu v odkazu níže

Ke stažení

Odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě: odpovedi-oodp-mzp-dotazy-svds.pdf [ 187.27 kB, PDF ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace