- Reklama -spot_img

Zlepšíme recyklaci vytříděných plastů, které teď na trhu nemají uplatnění

Z programu budoucí vlády pro oblast životního prostředí

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Připravovaná vláda budoucího premiéra Petra Fialy představila svůj program. Na webu ČAOH vám aktuálně přinášíme jeho část zaměřenou na oblast životního prostředí.

Životní prostředí

 • Ochrana zdravého prostředí, našich přírodních zdrojů a biodiverzity je jedním ze základních pilířů naší liberálně-konzervativní politiky.

 • Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. Česká republika se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí.

 • Cestou k úspěchu je úzká spolupráce mezi ministerstvy životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu.

 • Ochrana vody a jejích zdrojů je národním zájmem, a proto ji zakotvíme v Ústavě ČR. Sjednotíme pravidla a kompetence týkající se vody – MŽP a MZe.

 • Zadržování vody v krajině. Obnovíme přirozený vodní režim v krajině. Podpoříme obnovu pramenišť, mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv. Zpomalíme vybrané vodní toky a zprůchodníme je pro migraci ryb.

 • Zpracujeme strategický dokument o nakládání s pitnou vodou včetně metodiky pro obce, jak zajistit její zásobování a šetrné hospodaření s ní.

 • Nasměrujeme silnější dotační podporu na budování nových zdrojů pitné vody, vodo- vodů, systémů vsakování dešťových vod, technologií úpravy pitné vody, kanalizací a systémů čištění odpadních vod.

 • Ochráníme vodu před znečištěním z průmyslu, skládek i zemědělství. Zajistíme průběžný digitální monitoring kvality toků ve zvlášť rizikových oblastech.

 • Viníky ekologických havárií budeme postihovat přísněji. Zavedeme funkční systém likvidace starých ekologických zátěží a řešení ekologických havárií neznámých původců. Revidujeme současné právní předpisy (zákon o ekologické újmě). Zpřísníme podmínky a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Zpřísníme pokuty za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody.

 • Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán rozvoje vodovodů a kanalizací.

 • Ochráníme naši půdu před zábory a degradací. Ochrana úrodné půdy má přednost před výstavbou výrobních a logistických center. Zpřísníme protierozní legislativu.

 • Zavedeme účinné sledování využívání glyfosátů a umělých hnojiv z nelegálního trhu.

 • Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich výrazným ozeleněním.

 • Ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu (zelené střechy, výsadba stromořadí, aktivní hospodaření s dešťovou vodou) do legislativy a podzákonných norem. Budeme podporovat „města krátkých vzdáleností“. Podpoříme výstavbu v brownfieldech, aby se zástavba zbytečně nerozšiřovala do zelených ploch (demoliční fond, evropské fondy).

 • Podpoříme rozvoj rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu a zlepšíme tak kvalitu ovzduší ve městech. Dostupnost elektromobilů zajistí technologický pokrok.

 • Při územním a strategickém plánování nám půjde o prevenci vzniku tepelných ostrovů. Zvláštní ochranu si zaslouží citlivé objekty, jako jsou školy, zdravotnická zařízení nebo domovy seniorů.

 • Zdvojnásobíme plochu nejpřísněji chráněného území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok („Moravská Amazonie“).

 • Zrychlíme realizaci záchranných programů pro nejcennější druhy.

 • Snížení množství odpadu oběhovým hospodářstvím. Omezíme využívání jednorázových obalů a podpoříme systémy zálohování obalů (sklo a hliník).

 • Podpoříme rozvoj technologií pro třídění a opětovné využití odpadu. Nic není odpad.

 • Zlepšíme recyklaci vytříděných plastů a skla, které teď na trhu nemají uplatnění a končí na skládkách. Vytvoříme centrální katalog recyklovaných stavebních prvků a vybudujeme „recyklační huby“, které budou z odpadu vyrábět daňově výhodné stavební materiály. Podpoříme související technologický vývoj a výzkum. Budeme motivovat výrobce a distributory k tomu, aby používali méně jednorázových obalů. Podpoříme technologie kompostování bioodpadu, jakožto hodnotného zdroje organických složek půdy. Podpoříme využívání především gastroodpadu k výrobě biometanu.

 • Důraz na ekologii podpoříme celostátní kampaní: ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a základními školami spustíme anketu, která vybere nový symbol Česka – českého národního ptáka.

 • Zajistíme kvalitní a veřejně přístupný monitoring stavu všech klíčových složek životního prostředí.

 • Podpoříme výzkum v oblasti životního prostředí.

 • Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi.

 • Zajistíme lepší koherenci všech národních politik směrem k plnění národních závazků a Cílů udržitelného rozvoje z Agendy 2030 OSN.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím programu budoucí vlády

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace