Ekologické organizace zjistily, že Ústecký kraj má s firmou ČEZ již od roku 2011 uzavřenou stále platnou a účinnou “Rámcovou smlouvu o spolupráci”, podle které se kraj zavázal “v rámci své samostatné působnosti napomáhat obnově vybraných uhelných elektráren ČEZ na území Kraje” a “konat kroky podporující investiční záměry ČEZ přinášející snížení environmentální zátěže a zajištění dlouhodobé stability energetického zásobování na území Kraje”. Kraj a ČEZ zřídily společnou “energetickou komisi”, která na svém posledním jednání v únoru 2020 projednávala mimo jiné plán Skupiny ČEZ dosáhnout souladu parametrů zdrojů na území kraje s novými limity BAT platnými od roku 2021”, který se podaných žádostí o výjimku bezprostředně týká.

Prunerov Power Station in Czech Republic. © Greenpeace / Kate Davison
Elektrárna Prunéřov. Ilustrační foto © Greenpeace / Kate Davison

Z veřejných zdrojů pak vyplývá, že Ústecký kraj a jím zřizované organizace dostávají od ČEZu a jeho dceřiných společností každoročně věcné i finanční dary ve výši desítek milionů korun.

Podle § 14 správního řádu každá úřední osoba “o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení”. S ohledem na popsaný intenzivní vztah Ústeckého kraje k firmě ČEZ by z rozhodování o jejích žádostech měli být vyloučení všichni úředníci krajského úřadu. Pokud MŽP dnes podané námitce organizací Greenpeace a Hnutí DUHA vyhoví, bude muset určit jiný krajský úřad, který o výjimkách rozhodne.

Námitku systémové podjatosti podala organizace Greenpeace již dříve i v případě žádosti o výjimku z limitů pro znečištění ovzduší u elektrárny Chvaletice patřící do uhelného impéria Pavla Tykače. V tomto případě ovšem podjatost nebyla zřejmá od začátku, ale vznikla až v průběhu řízení. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že úředníci krajského úřadu Pardubického kraje jsou podjatí a v řízení proto nyní pokračuje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Délku a rozsah navrhované výjimky pro provoz elektrárny Počerady, která je o rok a půl delší než plánovaná životnost elektrárny a termín předání zdroje novému majiteli, firmě Sev.en Energy, již dříve označily organizace Greenpeace a Hnutí DUHA za nepřijatelnou (8). Navíc je podle nich Ústecký kraj podjatý i vůči novému vlastníkovi elektrárny. Asistent výkonného ředitele skupiny Sev.En Energy Pavel Farkač vystupuje ve 2. pracovní skupině vládní Uhelné komise jako oficiální zástupce Ústeckého kraje.

Jan Rovenský z Greenpeace řekl:
“V právním státě je samo o sobě pochybné, pokud orgán veřejné správy uzavře závaznou smlouvu se soukromou firmou, ve které se zavazuje podporovat její investiční záměry a následně od ní každoročně začne brát desetimilionové dary. Naprosto nepřípustné a skandální ovšem je, aby úředníci tohoto orgánu rozhodovali o zájmech takto spřízněné firmy ve správním řízení. Krajský úřad Ústeckého kraje je nyní v rozhodování o žádostech podaných společností ČEZ podjatý tak masivním způsobem, že to snad ani nelze rozporovat. Od dotčených úředníků bychom očekávali, že budou soudní a z rozhodování se vyloučí sami. Bohužel se tak nestalo, takže jsme k tomu museli dát podnět my.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA řekl: 
“V žádostech o výjimky jde o zdraví lidí a stejně tak o ochranu klimatu. Je potřeba je posoudit co nejpřísněji a zcela v souladu se zákonem. Pokud je tu velmi pádný důvod obávat se podjatosti úředníků na Krajském úřadě Ústeckého kraje, pak je naší povinností na to upozornit a žádat férové posouzení jinde. V případě Počerad je výjimka důležitá hlavně pro nového majitele, Pavla Tykače. A tam jde podjatost dokonce tak daleko, že zaměstnanec Tykačovy Sev.en Energy zastupuje Ústecký kraj v pracovní skupině Uhelné komise.

Autor: Greenpeace Česká republika a Hnutí DUHA