- Reklama -spot_img

Další odpadářské svazy vyjadřují shodné postoje

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

K již dříve zveřejněným výzvám k nové odpadové legislativě se aktuálně přidávají další odpadové svazy a spolky. Dnes zveřejnily své zásadní body Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb. Tyto dva svazy zastupují zejména obecní/komunální odpadové firmy, a to v počtu cca 170 subjektů z celého území ČR.

Svůj kritický postoj vyjádřily tyto svazy ve formě stručného desatera, kde definují zásadní body, které je nezbytné v návrhu nového zákona upravit. Body se týkají zejména nesouhlasu s ministerstvem navrhovaným extrémním dražením poplatků, nesouhlasu s neúměrně/neodborně nízkým parametrem výhřevnosti, který by dle ministerského návrhu měla ČR nově nejpřísnější v Evropě, nesouhlasu s řešením v oblasti technického zabezpečení skládek, či navrhovaného zákazu mobilních zařízení ke sběru a výkupu, apod.

Text desatera doprovodili představitelé jmenovaných svazů následujícím komentářem:

„Z toho důvodu, že nám není lhostejný další osud a vývoj odpadového hospodářství v ČR v nadcházejících letech, dovolujeme si zveřejnit „Desatero zásadních připomínek k návrhu zákona o odpadech“, na kterém  se společně usnesly dvě největší organizace ČR, sdružující společnosti, které pro města a obce zajišťují komplexní nakládání s odpady. Většina těchto společností je ze 100%, nebo z části, vlastněná a založena komunální sférou, to znamená městy a obcemi.“

 

Česká asociace odpadového hospodářství níže zveřejňuje plný text dnes vydaného stanoviska partnerských organizací z odpadového sektoru, konkrétně SVPS a SKS:

Spolek veřejně prospěšných služeb (dále jen SVPS) a Sdružení komunálních služeb (dále jen SKS)

Připomínky našeho spolku SVPS a sdružení SKS vycházejí z mnohaleté a každodenní praxe, společností a firem, které pro města a obce zajišťují služby spojené s nakládáním s odpady

  1. Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou výši a konstrukcí poplatku za ukládání odpadů na skládku. Odpady, které nelze jiným způsobem využít, stejně jako odpady po vytřídění či úpravě, které musejí být uloženy na skládku, protože není jiná možnost jak se jich zbavit, by neměly být zatíženy žádným poplatkem! Tím máme na mysli např. odpady ze spaloven, výstupy ze zařízení na úpravu odpadů, směsný komunální odpad po úpravě a vytřídění apod.
  2. Výše poplatku za uložení odpadů na skládky by v roce 2023 neměla přesáhnout částku 1000,- Kč za tunu, oproti navrhované výši MŽP 1850,- Kč za tunu. Jedná se o neúměrné a zbytečné zdražení, na které budou doplácet obce a města ze svých rozpočtů. U poplatku zároveň není řešeno DPH, dnes se neplatí.
  3. Na skládky se od roku 2024 zakazuje ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg. Navrhujeme upravit hranici výhřevnosti min. na 6 MJ/kg, protože již dnes mají provozované spalovny problémy se spálením odpadů o výhřevnosti pod 7 MJ/kg.
  4. Poplatky se platí i za technologický materiál nad 20% hmotnosti a za neodpadní materiály (škvára ze spalovny, sutě a cihly na příjezdové komunikace, zemina na překryv apod.) Pro bezpečný provoz skládek dlouhodobě prosazujeme, aby míra nezpoplatněných TZS byla min. 30%!
  5. Navrhuje se, že původcem odpadu ze školního sběru bude škola, přesto, že tříděný sběr odevzdávají děti jako občané obcí. Odpad odevzdaný dětmi ve školách vypadne z dnešní evidence odpadů měst a obcí, přesto, že v řadě obcí jde o významné množství. Zároveň jsou nabourávány funkční obecní systémy.
  6. Nový pojem „Obchodník“ není dle našeho názoru přesně vymezen a specifikován, zejména s ohledem na jeho povinnosti. Obchodník se stává „vlastníkem odpadu“ a má všechny povinnosti ve vztahu k tomuto odpadu. Je obchodník zároveň oprávněnou osobou, v případě, že odpad přebírá a vztahují se na něj rovněž povinnosti oprávněné osoby?
  7. Provozovatel skládky má být nově „plátcem“ poplatku za ukládání odpadů na skládku, doposud to je původce. Co se stane v případě, kdy původce odpadů nezaplatí za odpad, ale provozovatel skládky poplatek musí odvést? Bude mít provozovatel skládky nárok na vrácení poplatku ze SFŽP ?
  8. V předloženém návrhu zákona je spousta odkazů, že podrobnosti, nebo výčet odpadů apod. budou řešeny „prováděcím právním předpisem“. Bez těchto prováděcích právních předpisů vzniká spousta nejasností, které můžou dosavadní pohled na zákon zcela otočit. Není možné projednávat tak zásadní dokument bez návrhu prováděcích vyhlášek! Např. co je myšleno pojmem VYUŽITELNÝ ODPAD, co je ZBYTKOVÝ ODPAD a jak bude zařazen SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD?
  9. Co se bude dít s vybranými poplatky na SFŽP, budou nějaké pravidla pro jejich přerozdělování? Z jakého důvodu bylo upuštěno od původních návrhů, aby poplatky byly z části příjmem krajů, ve kterých se vyberou?
  10. Navrhujeme ponechat možnost mobilních sběrů u obecních systémů, které dlouhodobě dobře fungují.

Odpadářské svazy, které stále bohužel nebyly ze strany MŽP přizvány k diskuzi a k vypořádání připomínek k návrhu nového zákona o odpadech, touto další aktivitou chtějí přispět k nalezení v praxi reálně uplatnitelného řešení, které může vést ke splnění evropských odpadových cílů a které neznamená zbytečné několikanásobné zdražení služeb v odpadovém sektoru. Služeb, které platí samotní občané a obce. Řešení navržené v návrhu zákona o odpadech není realistické. Zákon je třeba přepracovat.

V drtivé většině uvedených bodů se odpadové svazy a asociace jak komunálních, tak privátních firem, dlouhodobě shodují. Zároveň je vhodné si uvědomit, že to budou právě tyto společnosti a obce, které budou muset, tak jako doposud, zajistit plnění definovaných odpadových cílů. Bylo by tedy dobré, vyslyšet tyto odborné a opakovaně z mnoha stran deklarované argumenty.

Ke stažení:

Plný text desatera zásadních připomínek SVPS a SKS k návrhu nového zákona o odpadech: desatero–svps-sks-k-zakonu-o-odpadech–2016-ok.pdf [ 550.32 kB ]

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s kompletní citací materiálu SVPS a SKS

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace