- Reklama -

Stanovisko MŽP ke spalovně průmyslových odpadů Cennzo Ostrava

Aktuálně

Klasické ZEVO nebo šetrné zařízení na využití plastového odpadu?

Společnost C-Energy Planá bude v teplárně v Plané nad Lužnicí pálit plastový odpad, aniž by místní obyvatelé dostali možnost se k tomu vyjádřit. Areál teplárny se při...

Lidé si vyzkoušejí žít udržitelněji nebo také ZERO WASTE

V sobotu 1. srpna odstartoval již šestý ročník projektu EKOvýzva, během kterého lidé zkoušejí žít udržitelněji a ekologičtěji. Letošní ročník se posunul kvůli šíření...

Jak se postarat o baterii i celé elektrokolo, aby vám dobře sloužilo

Češi milují cyklistiku a zejména v letních měsících jich brázdí tuzemské silnice a cyklostezky zvýšené množství. Roste i obliba elektrokol – elektrický pohon měla zhruba čtvrtina...

Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Poradí vám chytrá recyklace!

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivním systém REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Ministerstvo životního prostředí posoudilo vlivy záměru Cennzo Ostrava na životní prostředí a veřejné zdraví a vydalo souhlasné závazné stanovisko. V rámci závazného stanoviska MŽP stanovilo investorovi 11 podmínek, které musí dodržet v různých fázích realizace záměru. Díky požadavku na realizaci kompenzačních opatření směřujících do oblasti ochrany ovzduší je záměr pro životní prostředí akceptovatelný. Ministerstvo pak nemá podle evropské směrnice EIA jinou možnost než vydat souhlasné stanovisko. Hodnoceným záměrem byla výstavba a provoz nové linky v areálu stávající spalovny průmyslových odpadů. Její rozšíření v současnosti dovoluje platný územní plán města Ostravy. Nová linka bude mít maximální kapacitu 15 000 tun za rok s využitím stávajícího skladového a logistického zázemí. Součástí záměru je i vybudování doplňkové technologie ke stabilizaci vybraných druhů odpadů na ploše cca 270 m2 v samostatném objektu se zpracovatelskou kapacitou cca 1 500 t/rok odpadů, produkovaných jak nově postavenou technologií, tak i technologií stávající. Záměr není umístěn bezprostředně v obytné zástavbě.

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví byly v dokumentaci k záměru i v odborném oponentním posudku autorizované osoby vyhodnoceny jako akceptovatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy.

Protože záměr má být realizován v území s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší, zásadní pozornost oponentního hodnotitele i ministerstva, při posuzování záměru a stanovení případných podmínek, byla soustředěna na to, aby jeho provoz nevedl žádným způsobem ke zhoršení kvality ovzduší v regionu.

Spalovna sama o sobě a ani doprava, která se případným dovozem materiálu zvýší o maximálně 14 nákladních a 20 osobních aut denně, nepředstavují významnou zátěž pro kvalitu ovzduší, respektive celkový příspěvek provozu spalovny na hodnotu platného imisního limitu pro prach není významný. Umístění spalovny je však plánováno do regionu, kde dochází v průběhu roku k překračování limitu prachových částic, kterým se hodnotí kvalita ovzduší (tzv. imisní limit).

Ministerstvo životního prostředí tak uložilo investorovi (společnost SUEZ Využití zdrojů a.s.) jako jednu z podmínek realizace záměru eliminovat tuhé znečišťující látky na území města Ostravy v celkovém množství 1 288 kilogramů ročně, a to ještě před uvedením nové linky spalovny do provozu. Uvedené číslo představuje čtyřnásobek maximálního množství emisí prachu, které bude moci provoz nové linky ročně vypouštět do ovzduší. Způsob, jaká opatření na snížení prachu investor zrealizuje je na něm, ministerstvu však investor návrh příslušných opatření doloží před zahájením stavebního řízení na příslušném stavebním úřadě.

Díky realizaci těchto kompenzačních opatření v žádném případě nedojde k dalšímu zatížení ovzduší v regionu tuhými znečišťujícími látkami.

Další stanovené podmínky závazného stanoviska směřují například k minimalizaci a průběžné kontrole hluku nebo k preferenci využívání srážkové vody při provozu.

Závazné stanovisko EIA není povolením výstavby ani jakkoliv politickým rozhodnutím, ale je zcela odborným podkladem pro navazující správní řízení a umožňuje oznamovateli jako investorovi pokračovat v projektové přípravě v souladu se stanovenými podmínkami. Teprve po další přípravě záměru bude v povolovacích řízeních rozhodnuto o jeho případné realizaci.

Zdroj: tisková zpráva MŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Napsat komentář

Recyklace

Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Poradí vám chytrá recyklace!

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivním systém REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr...

Nová metoda recyklace matrací poslouží jako surovina k výrobě nových

Společnost BASF vyvinula proces chemické recyklace použitých matrací. Staré matrace díky němu poslouží jako materiál pro výrobu nových. Metoda se nyní testuje v závodě...

Recyklace bazénové vody je z ekonomického hlediska mnohem výhodnější

Vláda připravuje novu legislativu zajišťující větší ochranu pitné vody a donutí tak velké odběratele, ale i domácnosti lépe hospodařit s vodou. Předkládané návrhy předpokládají vyšší...

Starou zahradní techniku můžete nechat zdarma odvézt k recyklaci

Zahrádkaření mají Češi prostě v krvi. Během letošního jara navíc kvůli pandemii koronaviru na svých zahradách či chatách trávili ještě více času než obvykle....

Sbírá lógr od restaurací a kaváren, pak je přimícháván do kompostu

Podle odhadů se každý den na této planetě vypije kolem 2 miliard šálků kávy každý den. Jiný odhad (americké ministerstvo zemědělství) odhadlo produkci kávy...