- Reklama -spot_img

Stanovisko MŽP ke spalovně průmyslových odpadů Cennzo Ostrava

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Ministerstvo životního prostředí posoudilo vlivy záměru Cennzo Ostrava na životní prostředí a veřejné zdraví a vydalo souhlasné závazné stanovisko. V rámci závazného stanoviska MŽP stanovilo investorovi 11 podmínek, které musí dodržet v různých fázích realizace záměru. Díky požadavku na realizaci kompenzačních opatření směřujících do oblasti ochrany ovzduší je záměr pro životní prostředí akceptovatelný. Ministerstvo pak nemá podle evropské směrnice EIA jinou možnost než vydat souhlasné stanovisko. Hodnoceným záměrem byla výstavba a provoz nové linky v areálu stávající spalovny průmyslových odpadů. Její rozšíření v současnosti dovoluje platný územní plán města Ostravy. Nová linka bude mít maximální kapacitu 15 000 tun za rok s využitím stávajícího skladového a logistického zázemí. Součástí záměru je i vybudování doplňkové technologie ke stabilizaci vybraných druhů odpadů na ploše cca 270 m2 v samostatném objektu se zpracovatelskou kapacitou cca 1 500 t/rok odpadů, produkovaných jak nově postavenou technologií, tak i technologií stávající. Záměr není umístěn bezprostředně v obytné zástavbě.

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví byly v dokumentaci k záměru i v odborném oponentním posudku autorizované osoby vyhodnoceny jako akceptovatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy.

Protože záměr má být realizován v území s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší, zásadní pozornost oponentního hodnotitele i ministerstva, při posuzování záměru a stanovení případných podmínek, byla soustředěna na to, aby jeho provoz nevedl žádným způsobem ke zhoršení kvality ovzduší v regionu.

Spalovna sama o sobě a ani doprava, která se případným dovozem materiálu zvýší o maximálně 14 nákladních a 20 osobních aut denně, nepředstavují významnou zátěž pro kvalitu ovzduší, respektive celkový příspěvek provozu spalovny na hodnotu platného imisního limitu pro prach není významný. Umístění spalovny je však plánováno do regionu, kde dochází v průběhu roku k překračování limitu prachových částic, kterým se hodnotí kvalita ovzduší (tzv. imisní limit).

Ministerstvo životního prostředí tak uložilo investorovi (společnost SUEZ Využití zdrojů a.s.) jako jednu z podmínek realizace záměru eliminovat tuhé znečišťující látky na území města Ostravy v celkovém množství 1 288 kilogramů ročně, a to ještě před uvedením nové linky spalovny do provozu. Uvedené číslo představuje čtyřnásobek maximálního množství emisí prachu, které bude moci provoz nové linky ročně vypouštět do ovzduší. Způsob, jaká opatření na snížení prachu investor zrealizuje je na něm, ministerstvu však investor návrh příslušných opatření doloží před zahájením stavebního řízení na příslušném stavebním úřadě.

Díky realizaci těchto kompenzačních opatření v žádném případě nedojde k dalšímu zatížení ovzduší v regionu tuhými znečišťujícími látkami.

Další stanovené podmínky závazného stanoviska směřují například k minimalizaci a průběžné kontrole hluku nebo k preferenci využívání srážkové vody při provozu.

Závazné stanovisko EIA není povolením výstavby ani jakkoliv politickým rozhodnutím, ale je zcela odborným podkladem pro navazující správní řízení a umožňuje oznamovateli jako investorovi pokračovat v projektové přípravě v souladu se stanovenými podmínkami. Teprve po další přípravě záměru bude v povolovacích řízeních rozhodnuto o jeho případné realizaci.

Zdroj: tisková zpráva MŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace