- Reklama -spot_img

Odpad jako palivo: italská cesta také pro Českou republiku

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

V odpadech se skrývá množství využitelné energie, avšak spalování odpadů podléhá přísným předpisům, a navíc je u veřejnosti nepopulární. Itálie, která dokázala stanovit kvalitativní kritéria pro výrobu paliv z odpadů, nám může v tomto ohledu ukázat novou cestu.

Oznámením číslo 2012/480/I notifikovala Itálie Evropské komisi návrh svého vnitrostátního nařízení, které blíže upravuje výrobu paliv z odpadů. V souladu s navrhovaným nařízením přestává být palivo z odpadu odpadem ve smyslu příslušných právních předpisů a může tak být využito jako konvenční palivo. Po dlouhotrvajících diskuzích Evropská Komise italský návrh schválila. Oficiálně bylo nařízení v Itálii publikováno v Úředním věstníku dne 12. března 2013 jako nařízení č. 22, o kvalitě odpadů určených pro výrobu pevných paliv z odpadů.

KLADY A ZÁPORY PALIV Z ODPADŮ

Již dnes se odpad a paliva z něj vyrobená, jako například tzv. „SRF“ (pevná paliva z odpadů), používají jako zdroj energie v průmyslových zařízeních. Zejména cementárny, elektrárny a teplárny, papírny a další využívají odpady a ve velkém množství tak nahrazují konvenční paliva. Uvedené nakládání s odpady je obvykle považováno za využití odpadů (způsob využívání odpadů R1), ve smyslu zákona o odpadech, což naplňuje účel a smysl odpadové hierarchie.

Tepelné využití odpadů (R1) je nicméně podrobeno přísnému právnímu režimu a také společnost jej vnímá spíše negativně. Přestože limitní hodnoty emisí pro spalování odpadů jsou v celé EU nastaveny na nižší úroveň než emisní limity platné v ČR pro využití hnědého uhlí, postaví se obvykle veřejnost tam, kde chce provozovatel zařízení nahradit dosud používané uhlí palivem z odpadů, na odpor. Přestane-li však být palivo z odpadů považováno za odpad a bude-li kvalifikováno jako výrobek, má to pro provozovatele zařízení několik výhod:

zařízení využívající palivo z odpadů nebude považováno za spalovnu nebo zařízení na spoluspalování, a nebude tak u veřejnosti vyvolávat negativní reakce v takové míře, jako je tomu nyní, schvalovací procesy, zejména EIA a řízení dle zákona o IPPC, budou jednodušší, práva na odvolání se i práva na informace dotčených osob z okolí, ale i ekologických hnutí budou omezena, v mnoha případech platí nižší emisní limity pro využití odpadů, než nyní platí pro paliva nebo zmíněné palivové produkty, odpadnou kontrolní a evidenční povinnosti platné pro využití odpadů, skladování a přeprava paliv z odpadů v ČR a přes hranice nepodléhají žádným zvláštním právním předpisům, jako je zejména nařízení EU č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Všechny tyto body, které jsou pro provozovatele zařízení přínosem, jsou v očích veřejnosti a ekologických hnutí většinou vnímány jako nevýhody, ačkoli skutečný stav životního prostředí se změní jen málo. Je tomu tak zejména proto, že překvalifikováním z odpadu na výrobek pozbudou svá široká práva na účast, kontrolu a na informace. Také pro příslušné orgány veřejné správy se sníží možnosti dozoru a monitorování toku odpadů. Obavy ze zneužití jsou však zcela neopodstatněné, jelikož většina států má velmi přísná pravidla pro tento druh paliv.

REGULAČNÍ RÁMEC PRO PALIVA Z ODPADŮ

Rámcová směrnice EU o odpadech stanoví obecná kvalitativní kritéria, při jejichž dodržení odpad přestává být odpadem. Dokud není na úrovni EU zavedena tato regulace také pro konkrétní druhy odpadů, má každý členský stát v souladu s kritérii stanovenými v této směrnici možnost stanovit je sám svým vnitrostátním právním předpisem.

Na úrovni EU jsou zatím kritéria vyvedení z odpadového režimu stanovena nařízením pouze např. pro měděný šrot a rozbité sklo. Existují sice různé výbory a pracovní skupiny zaměřené na pevná paliva z odpadů („SRF“), ovšem je nepředvídatelné, zda a kdy ve skutečnosti dojde ke schválení odpovídajícího právního předpisu stanovujícího kritéria také pro ně.

Do té doby může i ČR podle § 3 odst. 6 zákona o odpadech v souladu s Rámcovou směrnicí EU definovat kritéria pro palivové výrobky z odpadů, což se dnes v praxi děje.

ITALSKÉ ŘEŠENÍ

Italská úprava je komplexní a definuje komerční, procesní a environmentální parametry, které je nutné dodržet pro vyvedení odpadu z odpadového režimu. Zařízení pro výrobu paliv z odpadů musejí mít zvláštní povolení a podléhají přísným kontrolním a reportingovým povinnostem. Nařízení obsahuje také dlouhý seznam odpadů, které nemohou být použity pro výrobu paliva, a definuje limity pro chlor, rtuť a další znečišťující látky, které nesmějí být překročeny. Výrobce paliva musí vydat prohlášení o shodě a zavést certifikaci systému řízení kvality.

VÝZNAM PRO PRAXI

Výroba paliv z odpadů není ničím novým a Evropský soudní dvůr již před více než 20 lety stanovil základní kritéria pro výrobky z odpadů. Přesto je palivo z odpadů úspěšné jen částečně, a to hlavně proto, že výroba je příliš nákladná, a navíc tyto výrobky podléhají povolení příslušných úřadů, které pro ně mohou stanovit takové požadavky, že je snazší ponechat je odpadem. Palivo z odpadů je také přijímáno v jiných evropských státech jen vzácně. V naší praxi se podařilo jen jednou prosadit uznání rakouského rozhodnutí o palivovém výrobku z odpadu v zahraničí, na Slovensku.

Uvidíme, zda Evropská komise připraví ke schválení nařízení obsahující kritéria pro vyvedení alternativních paliv z odpadového režimu. Zde je však na místě obava, že jeho naplňování bude značně nákladné, a proto by bylo jednodušší dosáhnout vyšší důvěry veřejnosti k palivům z odpadů skrz porovnání emisí z konvenčních a alternativních paliv a celkové relevantnější posuzování této problematiky bez klamů a mystifikací.

Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Alena Šíchová
Dvořák Hager & Partners
advokátní kancelář

 

PALIVO Z ODPADŮ JAKO VÝROBEK – VÝHODY

Menší negativní reakce veřejnosti

Jednodušší EIA a IPPC

Omezení práva na informace dotčených osob z okolí

Nižší emisní limity pro využití odpadů

Nejsou třeba kontrolní a evidenční povinnosti odpadů

Skladování a přeprava nepodléhají předpisům o přepravě odpadů

 

 

 

 

 

 

 

Výroba paliv z odpadů není ničím novým a základní kritéria pro ně platí více než 20 let. (na obr. provoz Ecorec Prachovice)

Autoři: Bernhard Hager, Alena Šíchová
Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace