- Reklama -spot_img

EKO-KOM zveřejňuje rozhodnutí MŽP o neudělení autorizace společnosti Interseroh

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Společnost EKO-KOM, a.s. přistoupila ke zveřejnění rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o neudělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů společnosti Interseroh Czech a.s.

Až doposud společnost EKO-KOM a.s. správní řízení jako jeho účastník nijak nekomentovala. Představitelé společnosti Interseroh nás aktivně vedenou kampaní obviňují z nezákonného ovlivnění rozhodnutí MŽP. Tuto kampaň společnost EKO-KOM považuje za nekalosoutěžní jednání, jehož cílem je poškodit dobré jméno firmy a pravděpodobně také ovlivnit nezávislé rozhodování správního orgánu.

Konkrétní znění rozhodnutí MŽP společnost Interseroh Czech a.s. doposud nezveřejnila, ale opakovaně tvrdí, že pro ni negativní rozhodnutí „vyšlo z dílny EKO-KOM a.s.“. Toto nařčení naprosto odmítáme.

Naše společnost se, po důkladném zvážení, rozhodla rozhodnutí MŽP, proti kterému společnost Interseroh podala rozklad, uveřejnit, aby si veřejnost a média mohla udělat ucelený pohled, nakolik je tvrzení, že jsme toto rozhodnutí nezákonně ovlivnili, oprávněné či nikoliv.

Stávající Rozhodnutí MŽP je dokumentem, který dle zákona musí být veřejně přístupný. Podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, jsou orgány státní správy, MŽP nevyjímaje, povinny poskytovat i nepravomocná správní rozhodnutí, pokud se týkají ochrany životního prostředí, kam recyklace obalů a rozhodnutí podle zákona o obalech nepochybně náleží.

Rozhodnutí MŽP, kterým se zamítá žádost Interseroh Czech a.s. o autorizaci ke sdruženému plnění dle Zákona o obalech se opírá zejména o následující důvody, které MŽP rozvádí na celkem 26 stranách (detailně viz obsah rozhodnutí, které je uvedeno v příloze):

 1. Nebylo prokázáno, že by žadatel zajistil sběrnou síť, ani oprávnění žadatele využívat existujícího systému sběru. MŽP telefonicky kontaktovalo zástupce 76 obcí, které v návrhu uvedla Interseroh Czech a.s., avšak žádná z nich spolupráci s Interseroh nepotvrdila, naprostá většina obcí tuto firmu ani neznala. [§ 10 odst. 1 zákona o obalech]
 2. Z projektu vyplývá, že žadatel chtěl odvíjet rozsah sběru pouze od minimální míry využití odpadových obalů. Rozsah zpětného odběru ovšem musí být celorepublikový a nesmí být omezený množstvím. [§ 10 odst. 1 zákona o obalech]
 3. Žádost nedokládá dostatečné finanční zajištění projektu sdruženého plnění. Neobsahuje podrobný popis předpokládaného finančního zajištění projektu, mj. neobsahuje ani předpokládanou výši sazeb odměn za sdružené plnění. [§ 17 odst. 3, 4 zákona o obalech]
 4. Finanční zajištění je mj. dokládáno zajištěním úvěru, jehož splatnost však končí před uplynutím jednoho roku od udělení autorizace (i kdyby k udělení autorizace došlo v okamžiku, kdy Interseroh Czech a.s. úvěr MŽP doložila). Zákon o obalech vyžaduje podrobný popis předpokládaného finančního zajištění sdruženého plnění po dobu prvního roku fungování. [§ 17 odst. 3, 4 zákona o obalech]
 5. V projektu je zmíněno financování systému Interseroh prostřednictvím cash-poolingu ALBA GROUP. Takové propojení s některým z akcionářů (podnikajících v odpadovém sektoru) či osobou jej ovládající zákon vylučuje. [§ 20 odst. 9 zákona o obalech]
 6. Způsob spolupráce žadatele, svozových firem a obcí je popsán nedostatečně. Není zřejmé, jak bude minimalizováno riziko duplicitní evidence odpadů z obalů. Zákon o obalech vyžaduje poskytnutí dostatečných záruk, že projekt zajišťování sdruženého plnění neohrozí zajišťování plnění povinností zpětného odběru a využití realizované jinými osobami podle § 13 odst. 1 zákona o obalech. [§ 17 odst. 4 zákona o obalech]
 7. Žádost nezaručuje spolupráci s obcemi za obdobných podmínek. O poptávce odpadů z obalů od obcí bude rozhodováno ad hoc. [§ 21 odst. 3 zákona o obalech]
 8. Žadatel nesplňuje požadavek na zamezení střetu zájmů, neboť z žádosti je zjevný záměr a jeho akcionáře jednat ve prospěch osoby, resp. skupiny osob, jejichž činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady (ALBA GROUP). [§ 19 odst. 2 zákona o obalech]
 9. Smlouva o sdruženém plnění, tvořící součást projektu, připouští plnění podmínek zákona jednotlivými povinnými osobami za odlišných podmínek (jedná se např. o možnost poskytnutí individuálních slev), což zákon o obalech nepřipouští. [§ 21 odst. 1 písm. c) zákona o obalech]
 10. Žádost o autorizaci předpokládá nižší míru využití odpadů z obalů než zákon o obalech. [příloha č. 3 zákona o obalech]
 11. Rozhodnutí MŽP zmiňuje i nedostatky evidence prodejních obalů (nemožnost evidovat množství prodejních obalů určených spotřebiteli, přičemž tento údaj je nezbytný ke splnění zákonných požadavků) a nedostatků evidence obalů z PVC.
 12. Výhrady k prokázání splnění některých podmínek pro udělení autorizace vyslovovaly i Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. Ministerstvo zemědělství.

S cílem neohrozit zájmy společnosti Interseroh Czech jsou v textu rozhodnutí zabělena místa, která obsahují skutečnosti, které by eventuálně mohly být považovány za obchodní tajemství žadatele.

Tisková zpráva EKO-KOM, a.s duben 2015

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace