- Reklama -spot_img

Spálit, nebo recyklovat?

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Připravovaný nový zákon o odpadech by měl přinést výrazné zvýšení poplatku za skládkování směsného komunálního odpadu až na čtyřnásobek a úplný zákaz skládek od roku 2024. Kritici zákona tvrdí, že je šit na míru investorům do spaloven, kteří jej ze skládek jednoduše přesměrují do svých zařízení.

Omezení skládkování naopak vítá Teplárenské sdružení ČR, jehož členové by rádi komunální odpad používali jako palivo namísto hnědého uhlí. Toho totiž začíná být nedostatek. Výstavbu nových spaloven plánuje i řada krajů.

Návrh zákona o odpadech, který by měl platit od roku 2018, vychází z připravované evropské směrnice o tzv. oběhovém hospodářství, která stanoví, že již v roce 2025 bychom měli recyklovat 60 % komunálních odpadů. Nyní recyklujeme pouze 34 %. V roce 2030 už má být recyklováno plných 65 % komunálních odpadů. Evropská unie totiž chce, aby odpad byl nově chápán hlavně jako zdroj cenných surovin.

Podle ředitele odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí Jaromíra Manharta je cílem zákona vytvořit v ČR dobré podmínky pro předcházení vzniku odpadů a pro recyklaci odpadů. Toho chce dosáhnout roku 2024 úplným zákazem skládkování směsných, tj. netříděných komunálních odpadů. Novela zákona počítá i s budoucím postupným zvyšováním poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku, který platí obce i firmy, a to ze současných 500 korun za tunu až na 1850 korun v roce 2023.

Splní ČR evropské cíle?

Podle odborníků návrh zákona málo reflektuje předpokládané evropské cíle, které komise představila na konci minulého roku v balíčku o oběhovém hospodářství. Namísto spalování odpadů, které jako preferovanou variantu likvidace odpadů doporučuje národní Plán odpadového hospodářství (POH) i krajské plány odpadového hospodářství, by prý mělo Česko preferovat recyklaci. Jinak může za pár let připravovat další novelu.

„Řada zemí už cíle nového balíčku promítá do svých zákonů a politik, připravovaný český zákon prý ale moderní trendy zatím dostatečně nereflektuje. Český odpadový zákon je připravován na asi sedm let starém ideovém základu, a to je velká škoda,“ uvedl na konferenci v Jindřichově Hradci ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

V dosavadním odpadovém plánu ČR je podle něj cíl do roku 2020 recyklovat 50 procent papíru, plastů a skla. „To ale není veškerý komunální odpad. Tolik recyklujeme prakticky už nyní. Evropská komise chce více. Dále je v plánu uvedeno, že směsný komunální odpad se má likvidovat zejména v zařízeních na energetické využití odpadu (spalovnách). Ale Evropská komise naopak chce, abychom odpad především třídili a recyklovali, vytřídili z toho předtím materiálově využitelný, nebezpečný a biologický odpad. My proto musíme recyklaci posunout, motivovat firmy k třídění a recyklaci odpadu, jinak nám ze strany unie hrozí po roce 2025 sankce,“ říká Petr Havelka.

Spalovny bez podpory EU

Havelka tvrdí, že chystaný úplný zákaz skládkování i masivní zvyšování poplatků za skládkování do té doby nahrávají spalovnám. „Unie chce, aby se do roku 2030 skládkování omezilo jen na 10 % odpadu. Proč ČR tedy připravuje už od roku 2024 úplný zákaz skládkování? Jedině proto, abychom zajistili dost odpadu pro spalovny,“ míní Havelka. „Navíc spalovny jsou z pohledu odpadové hierarchie EU na předposledním místě,“ dodal.

Že spalování odpadu skutečně v EU nepatří mezi preferované možnosti, upozorňuje i ekologické Hnutí Duha. ,,S podporou z evropských fondů v programovacím období 2014 až 2020 může počítat prevence, třídění i recyklace odpadů. Naopak spalovny se podpory nedočkají,“ vysvětlují jeho experti. Ministerstvo životního prostředí přitom počítá s výstavbou až pěti nových spaloven – v Komořanech u Mostu, v Přerově, Karviné, Mělníku a Opatovicích za celkem více než 14 miliard korun. Celkem by tak v republice, kde jsou nyní čtyři spalovny, mohlo fungovat až devět těchto zařízení.

„Podporujeme energetické využití odpadu,“ potvrdil pro LN Jan Maršák z ministerstva životního prostředí. Aktuální plán českého odpadového hospodářství počítá s tím, že z pěti milionů tun komunálního odpadu vyprodukovaného v Česku každý rok má během devíti let v kotlích končit 1,5 milionu tun. V současnosti fungující spalovny v Praze, Brně a Liberci za rok spálí jen 680 tun neroztříděného odpadu.

Jak ale upozorňují ekologové i Česká asociace odpadového hospodářství, masivní rozvoj spaloven nejde dohromady s dlouhodobým požadavkem Evropské unie. Podle její legislativy musí členské země do roku 2030 recyklovat 65 procent veškerého komunálního odpadu.

„Spalovny navíc spalují netříděný směsný odpad, nejsou schopny pracovat s tím vytříděným,“ upozorňuje Ivo Kropáček, odborník Hnutí Duha. „Proto nedává smysl stavět další spalovny na směsný odpad,“ dodal. „V Německu a Rakousku stejná politika způsobila výstavbu zbytečných spaloven, které nyní nemají využití. Snaží se proto dovážet odpady ze zahraničí, aby snížily své ekonomické ztráty, a omezují recyklaci v širokém spádovém okolí,“ pokračuje Kropáček.

Shoda ministerstva s ekology zatím panuje pouze na tom, že vytříděné odpadky, jako například špinavé plasty a silně špinavý papír, by mohly dobře posloužit v teplárnách. Umožnit to mají nové kotle, jejichž nákup rovněž podporuje Evropská unie. Díky této modernizaci se sníží závislost na hnědém uhlí a zároveň klesne objem nezpracovatelného smetí z popelnic.

Další variantou je spoluspalování nejrůznějších druhů nerecyklovatelných odpadů za vysokých teplot okolo 1400 stupňů Celsia. Je to sice dražší, nevzniká přitom ovšem žádný toxický odpad.

Ministerstvo životního prostředí však souhlasí s tím, že spalování, tedy energetické využití odpadu, stojí v České republice 880-1900 Kč/t a bude vždycky dražší než recyklace a materiálové využití. „Recyklace přináší pracovní místa, nahrazuje primární suroviny a posiluje ekonomiku. Každý milion tun odpadu, dnes skládkovaný, přinese 8-10 tisíc nových pracovních míst. Pokud by obce i ostatní původci odpadů primárně spalovali, pak by se jim to ekonomicky nemuselo, s ohledem na nutnost plnit recyklační cíle, v budoucnu vyplatit,“ uvedlo MŽP v tiskové zprávě a tvrdí, že zákon evropským cílům i požadavkům na 60% recyklaci dostojí.

Svaz měst a obcí budování spaloven vítá

Svaz měst a obcí není sice spokojen s prudkým nárůstem poplatku za skládkování, jeho úplný zákaz od roku 2024 ale podporuje. „Se zákazem skládkování jsme srozuměni, chceme ale, aby poplatek rostl do roku 2024 jen mírně, zhruba na 900 Kč/t, z těch peněz, které se vyberou navíc, pak navrhujeme vytvořit fond na podporu energetického využití odpadu, na výstavbu spaloven. Ve chvíli, kdy spalovny vybudujeme, i s využitím národních dotačních programů, zvyšme skládkovací poplatek třeba na 1500 Kč/t od roku 2025,“ řekl nám místopředseda svazu Pavel Drahovzal, který se nebojí, že by odpadu pro spalovny byl nedostatek.

„V ČR se produkuje zhruba 3,2 mil. tun komunálních odpadů. 650-700 tis. tun se vytřídí na materiálové využití, 600 tisíc tun se dá energeticky využít. Dva miliony tun se skládkují. I když se bude na skládky ukládat méně a vytřídí se více, stejně bude potřeba nějak zlikvidovat zhruba 1,3 milionu tun odpadu. Více vytřídit nedokážeme. Navíc o suroviny musí být zájem na trhu. Je reálné nebezpečí, že se nám vrátí krize z let 2008-2009, kdy nebyl o suroviny zájem kvůli útlumu výroby. Tříděný odpad se musel vyvážet. Jako jediná alternativa skládek pro těch 1,3 milionu tun komunálního odpadu nám připadá energetické využití,“ uzavřel Drahovzal.

Spalovny – jablko sváru na Dnech teplárenství a energetiky

Poměrně ostrá diskuse na téma spalovny se rozproudila na konci dubna na konferenci Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové, kterou pořádalo Teplárenské sdružení. To je logicky zastáncem spalování odpadů, protože jimi chce nahradit hnědé uhlí, jehož začíná být nedostatek.

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), na konferenci v Hradci Králové zopakoval, že nové zákony, především však krajské Plány odpadového hospodářství (POH), příliš preferují energetické využití odpadu před jeho tříděním a materiálovým využitím, jak požaduje Evropská komise. Plány na vybudování 5 nových spaloven odpadu považuje za nerealistické, protože Česká republika by v takovém případě nemohla splnit cíl požadovaný Evropskou komisí, zvýšit míru recyklace komunálních odpadů na 70 % do roku 2030. „ČAOH podporuje jen ekonomicky smysluplné energetické využití energeticky bohaté části upravených odpadů v kombinaci s tříděním a materiálovým využitím odpadů včetně úprav směsného komunálního odpadu,“ uvedl Havelka.

Co největší energetické využití odpadu i výstavbu dalších spaloven naopak ve svých prezentacích podpořili místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal nebo Vladimír Ucekaj z firmy EVECO Brno, který svou přednášku nazval „Tlaky a tahy ovlivňující energetické využití odpadů v teplárenství“ a varoval před přehnanou mírou recyklace odpadů, která by podle něj nakládání s odpady prodražila. Milan Chromík z firmy Veolia Waste line CZ & SK pak vystoupil s velmi emotivní přednáškou Zařízení na energetické využití odpadu v kontextu oběhového hospodářství – je koncept energetického využívání mrtvý?

„Bylo by naivní si myslet, že odpady vznikat vůbec nebudou. Pokud už ale vzniknou, je třeba se pokusit materiálově je využít, recyklovat, případně zužitkovat jinak, například energeticky. A jen ten, který nemá materiálové ani energetické využití, by měl jít na skládku. Jinými slovy řečeno, na skládku by se v zásadě nemělo dostat nic jiného než inertní materiál,“ konstatoval Chromík. Ne všechny materiály však lze recyklovat. „Některé recyklovatelné jsou, ale za takových nákladů, že je levnější koupit materiál nový, mnohdy zároveň kvalitnější. Jiné mají svou „recyklační životnost“. Klíčem by měla být technologická proveditelnost a ekonomická efektivita opětovného využití nebo recyklace. Největším nesmyslem je totiž recyklovat materiál, o který na trhu není zájem. To vlastně z odpadu vyrobíte další odpad, a tudíž budete neefektivně nakládat s prostředky,“ konstatoval Chromík.

60 % komunálního odpadu bychom měli v roce 2025 recyklovat. Nyní recyklujeme 34 %.

Autor: Alena Anděrová

Zdroj: ihned.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace