- Reklama -spot_img

Je přeprava odpadu nezákonná, pokud se použije jiný hraniční přechod?

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Nedávno musel Soudní dvůrEU v rámci zodpovězení předběžné otázky položené maďarským soudem řešit, zda je přeprava odpadů provedená přes jiný hraniční přechod, než který byl oznámen a schválen příslušnými úřady, nezákonnou přepravou odpadů  ve smyslu nařízení o přepravě odpadů

Právě vychází nové číslo časopisu Průmyslová ekologie, ve kterém se redakce zabývá celosvětovým problémem vodní infrastruktury, produkcí a jímáním CO2, nebo třeba recyklací stavebních odpadů. Pozoruhodná je i anketa, která se dotazuje odborné odpadářské veřejnosti, co si představit pod pojmem ,,recyklační cíle, nebo také text o tom, do jaké míry je zákonná/nezákonná migrace odpadu.

Nedávno musel Soudní dvůr EU v rámci zodpovězení předběžné otázky položené maďarským soudem řešit, zda je přeprava odpadů provedená přes jiný hraniční přechod, než který byl oznámen a schválen příslušnými úřady, nezákonnou přepravou odpadů ve smyslu nařízení o přepravě odpadů.

Žlutý seznam

Nákladní vozidlo, které převáželo více než 8 tun odpadu spadajícího do tzv. ,,žlutého“ seznamu odpadů, bylo kontrolováno na hraničním přechodu Nagylak, když se snažilo vstoupit na území Maďarska z Rumunska.Jelikož se jednalo o odpad z tzv. ,,žlutého“ seznamu, podléhala tato přeprava odpadu postupu písemného oznámení a souhlasu dotčených orgánů. Oznamovatel tento postup dodržel.

Z dokladu o oznámení a ze souhlasů vyplývalo, že povolené místo vstupu na území Maďarska je přes hraniční přechod Ártánd (Maďarsko), který se nachází asi 180 kilometrů od Nagylaku, kde bylo vozidlo kontrolováno.

Kontrolovaná společnost prohlásila, že šlo o nedorozumění, když se řidič nákladního vozidla snažil vstoupit na území Maďarska na hraničním přechodu Nagylak, který se nachází blíže k jeho bydlišti.O změně směřování vozidla nebyly příslušné orgány ve smyslu čl. 17 nařízení o přepravě odpadů informovány.

Je to podstatné?

V rámci řízení před maďarským správním orgánem, který uložil za porušení pokutu, a následně i soudem byla nastolena otázka, zda se má článek 17 odst. 1 nařízení o přepravě odpadů vykládat tak, ,,že přeprava odpadu, který byl uvedený v příloze IV tohoto nařízení, do země tranzitu přes jiný hraniční přechod, než je přechod uvedený v dokladu o oznámení a který byl odsouhlasený příslušnými orgány, se má považovat za podstatnou změnu v podrobnostech a/nebo v podmínkách odsouhlasené přepravy podle tohoto ustanovení, a v případě kladné odpovědi, zda má skutečnost, že příslušné orgány nebyly informovány o této změně, za následek, že přeprava odpadu je nezákonná, (…)“

Soudní dvůr EU v dané souvislosti úvodem zdůraznil, že nařízení o přepravě odpadů stanovuje postupy a kontrolní režimy přepravy odpadu, které zohledňují potřebu zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a lidského zdraví. Proto je nutné přepravu odpadů předem oznámit, aby mohly úřady přijmout všechna potřebná opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

O změně je nutné informovat okamžitě

Informace a podklady, které musí oznamovatel v rámci oznámení předložit, jsou taxativně vymezené v příloze II nařízení o přepravě odpadů. Na základě těchto informací a podkladů příslušné orgány vyhodnotí, zda souhlas s přepravou udělí, nebo jej odepřou.

Pokud po udělení souhlasu dojde ke změnám v podrobnostech a/nebo podmínkách přepravy, včetně změn plánovaného množství, trasy, směřování, data přepravy nebo dopravce, musí o této změně oznamovatel okamžitě a podle možnosti ještě před zahájením přepravy informovat příslušné dotčené orgány a příjemce.Tyto změny, včetně změny hraničního přechodu, je nutné považovat za podstatné změny.

Co není v oznámení je nezákonné

Pokud došlo ke změně hraničního přechodu, je ve smyslu čl. 17 odst. 2 nařízení o přepravě odpadů v zásadě nutné podat nové oznámení a vyžádat od příslušných orgánů nový souhlas. Podrobnosti o přepravě, které byly předem oznámeny a odsouhlaseny dotčenými orgány, už totiž vzhledem ke změně neodpovídají skutečnosti, a proto nelze takovou přepravu považovat za odsouhlasenou.

Jelikož se přeprava odchyluje od toho, co bylo oznámeno a odsouhlaseno, musí se taková přeprava považovat za ,,nezákonnou“, protože byla ,,provedena způsobem, který není věcně uveden v oznámení“.Změna, která nebyla po udělení souhlasu oznámena příslušným orgánům, brání optimálně zabezpečit plnění úlohy dohledu a kontroly.

 

Závěrem Soudní dvůr EU konstatoval, že,,přeprava odpadu, který je uveden v příloze IV tohoto nařízení, do země tranzitu přes jiný hraniční přechod, než je přechod uvedený v dokladu o oznámení a odsouhlasený příslušnými orgán, se má považovat za podstatnou změnu v podrobnostech a/nebo v podmínkách odsouhlasené přepravy, takže skutečnost, že příslušné orgány nebyly informovány o této změně, má za následek, že přeprava odpadu je nezákonná, neboť se,,provádí způsobem, který není věcně uvedený v oznámení“ ve smyslu článku 2 bodu 35 písm. d) uvedeného nařízení“.

Sankce musí být přiměřené závažnosti porušení

K uložení pokuty za takovéto porušení nařízení o přepravě odpadů Soudní dvůr konstatoval, že sankce za porušení tohoto nařízení musí být přiměřené. Proto výše pokuty za použití jiného hraničního přechodu, která odpovídá výši pokuty uložené v případě, že přeprava nebyla vůbec oznámena a nebyl udělen souhlas, ,,lze považovat za přiměřenou pouze tehdy, pokud na základě okolností, které charakterizují spáchané porušení, lze konstatovat, že jde o porušení stejné závažnosti.“Přihlížet je přitom nutné hlavně k rizikům, která může toto porušení způsobit v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, a zda nejde výše sankce nad rámec toho, co je nutné k dosažení cílů spočívajících v zabezpečení vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Rozsudek Soudního dvora EU dost jednoznačně vypovídá o tom, že v zásadě všechny informace oznámené a odsouhlasené orgány členských států je nutné považovat za podstatné a jejich nedodržení vede k nezákonné přepravě. Přesto je však nutné nezákonnou přepravu při sankcionování odstupňovat na více a méně závažnou.

Zdroj – http://www.enviweb.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace