„Zjistili jsme, že propojení potrubí pro kapalné odpady s kanalizačním potrubím umožňuje přímé vypouštění nebezpečných odpadů do kanalizace. Z bilance energií a množství zpracovávaných odpadů také vyplynulo, že nakládání s odpady neodpovídalo podaným hlášením,“ uvedl ředitel inspekce Erik Geuss. Inspekce zjistila také závady v označení nebezpečných odpadů, firma neměla zpracovaný havarijní plán. „Nebezpečné kapalné odpady by neměly odtékat kanalizací od provozovatele vůbec,“ dodal Geuss.

Propojení s kanalizací umožňovalo jak úmyslné, tak neúmyslné vypouštění nebezpečných odpadů, které obsahují sulfidy. Zákon nařizuje, že se s takovými odpady musí nakládat tak, aby se nedostaly do povrchových či podzemních vod či do kanalizace. Splašková kanalizace byla navíc ucpaná a kvůli tomu hrozil případný přímý únik odpadů do dešťové kanalizace a tedy do vodních toků.

ČIŽP firmě uložila povinnost zrušit propojení potrubí a zároveň zpracovat havarijní plán, který musí schválit vodoprávní úřad.