- Reklama -spot_img

Češi v roce 2020 odevzdali prostřednictvím sběrné sítě REMA přes 22 tisíc tun elektroodpadu

O 6 % více než v roce předchozím

Aktuálně

Markéta Faltysová
Markéta Faltysová
Vystudovala PR na VŠMVV v Praze. Před nástupem do agentury pracovala jako redaktor a reportér pro ihned.cz, Český rozhlas a jako pomocný redaktor pro Studio ČT 24. Po zkušenostech v mediích přestoupila do PR, ve kterém působí 8 let. Vedla kampaně pro klienty v oblasti FMCG. V roce 2018 získala Českou cenu PR za projekt v neziskovém sektoru. Dnes vede pražskou pobočku Lesensky.cz. Když má volno, navštěvuje výstavy a divadla. Miluje cestování, jídlo a nebojí se experimentovat. Na poslední dovolené v Thajsku ochutnala krokodýla.

Kolektivní systém REMA již v předstihu plní náročné unijní cíle sběru vysloužilého elektra platné až od roku 2021. V jeho sběrné síti bylo odevzdáno o čtvrtinu více odpadního elektrozařízení, než požadují limity stanovené národní legislativou.

Prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému REMA provozovaného společností REMA Systém, a.s., která čítá více než 20 tisíc míst zpětného odběru, odevzdali během loňského roku obyvatelé ČR 22,1 tisíc tun odpadního elektrozařízení. Oproti roku 2019 jde o 6% nárůst (o více než tisíc tun). Kolektivní systém REMA svými výsledky za loňský rok 2020 už s předstihem plní, a dokonce výrazně překračuje legislativní cíle EU nařízené pro horizont roku 2021. Dosažená hmotnost sebraných a k recyklaci určených vysloužilých elektrických a elektronických zařízení představuje 74,5 % míry zpětného odběru odpadního elektrozařízení z celkové hmotnosti elektra dodaného výrobci zapojenými v kolektivním systému REMA na český trh. O téměř čtvrtinu byl tak překonán limit 60% míry zpětného odběru stanovený legislativou ČR pro kategorie odpadních elektrozařízení.

 

V rámci zpětně odebraného množství (22,1 tisíc tun) vysloužilého elektra došlo meziročně k navýšení sběru ve všech skupinách elektrozařízení. Dosažené výsledky jsou plně v souladu s plánem růstu kolektivního systému REMA, který dlouhodobě cílí na udržitelné a bezproblémové dosahování legislativou stanovené míry sběru. Podle předpokladů výrobců zapojených do REMA množství elektrozařízení uváděných na trh postupně poroste, proto jsou výsledky sběru REMA jednoznačným potvrzením efektivně nastavené sběrné sítě.

 

O kvalitě nastavení sběrné sítě REMA pak svědčí i míra zpětného odběru ve výši 74,5 %. Pro zjednodušenou představu převedenou na kusy to znamená, že například ze 100 monitorů dodaných na český trh jich REMA zpět v rámci své sběrné sítě vysbírala a k recyklaci předala 74,5 kusů (místo legislativou požadovaných alespoň 60 kusů).

„Jsme rádi, že se nám i nadále daří naplňovat naše cíle ve zvyšování zpětného odběru odpadních elektrozařízení, který souvisí mimo jiné s tím, že se připravujeme na vstup nových strategických výrobců do našeho kolektivního systému. Zároveň se již v souvislosti s postupným růstem hmotnosti uváděného elektro sortimentu na trh připravujeme na sběr vyššího množství odpadního elektrozařízení v následujících letech. Sběrná síť REMA tak i nadále potvrzuje svoji efektivitu i unikátnost,“ komentuje výsledky kolektivního systému za rok 2020 generální ředitel společností REMA David Vandrovec.

Zároveň zdůrazňuje, že výsledky roku 2020 ukazují, že kolektivní systém REMA dokázal opakovaně v předstihu splnit nový legislativní rámec pro oblast elektrozařízení a odpadních elektrozařízení, který stanovuje nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 v minimální míře zpětného odběru ve výši 60 %. REMA současně v předstihu naplňuje cíle stanovené evropskou legislativou a zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, jehož účinnost nastala 1. 1. 2021. „Dokonce jsme nad rámec našich povinností zajišťovali sběr dalšího množství odpadních elektrozařízení (zejména monitory a televize) poté, co jej bezprecedentně a podle nás nezákonně ukončil přibližně v polovině roku 2020 jeden z kolektivních systémů,“ připomíná Vandrovec.

Co se týká dalších kategorií vybraných výrobků, společnosti REMA zajišťují také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Podle statistiky společnosti REMA Battery, s.r.o. jich lidé v uplynulém roce odevzdali téměř 390 tun, což představuje meziroční nárůst 19 %. Míra sběru přenosných baterií a akumulátorů dosáhla 71,7 % (v roce 2019 to bylo 73,9 %), přičemž požadovaný cíl Evropské unie je pro tuto kategorii stanoven na úroveň 45 %.

Z dalších ukazatelů roku 2020 dále plyne trvající trend miniaturizace elektrozařízení a snižování jejich jednotkové hmotnosti, a to již několik let po sobě. U přenosných baterií a akumulátorů taktéž přetrvává trend postupného nárůstu celkové hmotnosti plynoucí z většího množství uváděného na trh. Zejména pak z důvodu, kdy se na trhu objevují stále častěji elektrozařízení s vloženým nebo přiloženým akumulátorem či baterií.

VÝSLEDKY REMA ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY

 

Podle posledních dat zveřejněných Ministerstvem životního prostředí ČR (za rok 2018) byla průměrná míra sběru v ČR (v průřezu sběry všech kolektivních systémů i systémů sběru individuálního plnění) na úrovni 51,1 %. REMA Systém tento průřezový průměr sběru překročil již v roce 2018. Mírou sběru v rámci své sběrné sítě ve výši 67,3 % vysbíraného elektra z celkového množství dodaného na český trh v roce 2018 REMA výrazně překročila i legislativní cíl, který byl pro uvedený rok stanoven na 50 %. V roce 2019 REMA pro své klienty zajistila 79,5% míru zpětného odběru vůči 55% legislativnímu limitu a podle čerstvých dat za rok 2020 se REMA podařilo vysbírat 74,5 % odpadního elektrozařízení při legislativně nastavené povinné 60% míře zpětného odběru. „Oproti roku 2019 jde sice o mírný procentuální pokles míry sběru. Ovšem ve hmotnosti vysbíraného elektra se i tak jedná o 6% nárůst, což v roce zatíženém pandemií Covid-19 znamená nejen pro nás a naše partnery, ale i pro všechny obyvatele ČR, skutečně velký úspěch,“ hodnotí David Vandrovec.

Rok

2020

2019

2018

Míra sběru (legislativní cíl ČR)

60 %

55 %

50 %

Míra sběru REMA

74,5 %

79,5 %

67,3 %

VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A LINKA CHYTRÉ RECYKLACE

Rok 2020 byl pro kolektivní systémy REMA i rokem inovací. Jednou z těch výraznějších bylo spuštění bezplatné telefonické linky Chytrá recyklace na čísle 800 976 679 ve spolupráci s AITAT (Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací). Jejím cílem je zprostředkovat občanům informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat, nebo jak ho nechat odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít. „Za bezmála devět měsíců provozu linky operátoři odbavili na stovky telefonátů měsíčně, poskytli mnoho rad a doporučení. Pro odpovědi, jak naložit s vysloužilým elektro výrobkem v rámci zpětného odběru, na linku volali převážně zástupci firem a obecních a městských samospráv. Dotazů od občanů bylo méně. Praxe také ukázala, že informovanost konečných spotřebitelů o možnostech, jak vysloužilý spotřebič odevzdat, se zdá být celkem uspokojivá. Občané vědí, kam vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat,“ komentuje Pavlína Sporková, vedoucí oddělení komunikace a marketingu společností REMA a koordinátor projektu Chytrá recyklace. Podle ní však projekt i nadále pracuje na zvyšování povědomí veřejnosti o sběru, třídění a samotné recyklaci vybraných výrobků. „Za tímto účelem nově rozšiřujeme obsah webových stránek Chytré recyklace tak, abychom konečným spotřebitelům oblast nakládání s odpadním elektrozařízením a bateriemi ještě více přiblížili a tím i rozšířili základní vědomosti o možnostech zpětného odběru a samotné recyklace výrobků v ČR,“ doplňuje.

Operátoři linky Chytré recyklace rovněž ověřují spokojenost klientů REMA s již realizovaným sběrem odpadního elektrozařízení. „Pravidelné šetření jsme spustili ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 a probíhá kontinuálně i v tomto roce. Do konce února 2021 jsme uskutečnili celkem 1303 dotazníkových hovorů, kdy kromě otázky ohledně celkové spokojenosti s realizovaným sběrem dostali naši zákazníci možnost otevřeně ohodnotit, s čím konkrétně byli spokojeni, nebo naopak s čím ne, případně co by se z jejich pohledu dalo vylepšit. Míra spokojenosti se sběrem dosáhla úrovně 99,69 %, což nás na jednu stranu potěšilo a utvrdilo ve správnosti naší strategie, ale současně nás tento výsledek velmi zavazuje do budoucna. Největší spokojenost projevovali klienti s rychlostí a dostupností sběru a jeho průběhem. Nezanedbatelnou položkou je i vyjádření spokojenosti s komunikací a celkovým přístupem REMA,“ doplňuje David Vandrovec.

ZPRACOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ, CHRÁNĚNÉ DÍLNY A VÝKUPNY DRUHOTNÝCH SUROVIN

V rámci svých činností ve věci zpracování odpadního elektrozařízení usiluje REMA o co nejvyšší možné využití recyklovaných materiálů. Minimální legislativní hranice je stanovena v rozmezí 55 až 80 %. REMA při tom spolupracuje s více jak 50 nemonopolními smluvními zpracovateli z různých částí České republiky, kteří využívají nejlepší moderní technologie a nejlepší dostupné techniky recyklace odpadu. Díky smluvním zpracovatelům dosahuje REMA napříč všemi skupinami elektrozařízení průměrné hranice materiálového využití minimálně 95 %. Celá čtvrtina smluvních zpracovatelů REMA navíc zaměstnává i zdravotně hendikepované spoluobčany. Proto v řadě těchto provozů fungují i tzv. chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností.

 

Součástí sběrné sítě REMA jsou také veřejnosti dobře známé výkupny druhotných surovin s historií a tradicí delší než 100 let. Spolupráce REMA a uvedených výkupen je nastavena tak, že každý kilogram zpětně odebraného vysloužilého elektrozařízení je přebrán kolektivním systémem a po jeho ověření podrobně zaevidován. Následně je také přepraven ke zpracovateli, u něhož je recyklován. Proces spolupráce s jednotlivými partnerskými výkupnami podléhá pravidelným kontrolám a vyhodnocování.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace