- Reklama -spot_img

ČAOH prezentovala smysluplné možnosti energetického využití odpadů

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Česká asociace odpadového hospodářství se zúčastnila jubilejního 20. ročníku výstavy Teplárenské dny 2014, která se konala v prostorách Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové ve dnech 15. – 17. dubna 2014, a o týden později ve stejných prostorách několikadenní výstavy Dny teplárenství a energetiky 2014, taktéž navazující na tradici předcházejících 19 ročníků konference „Dálkové zásobování teplem a chladem“, pořádané Teplárenským sdružením ČR ve dnech 23. -25. 4. 2014.

Součástí obou výstav byly nejen prezentace produktů a služeb v oboru energetiky, ale také doprovodné konference zaměřené na zástupce výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí, představitele energetických společností, ekology, developery, státní správu, samosprávu, laickou i odbornou veřejnost.

Doprovodný program obou akcí se věnoval jak problematikám techniky a technologií pro zásobování teplem a chladem, oblasti elektroenergetiky a obnovitelných zdrojů, které s teplárenstvím tvoří nedílný celek, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetickým úsporám, emisím CO2, legislativě ochrany životního prostředí, integrované prevenci v/po roce 2014, energetickému využívání odpadů i odpadům z energetiky, ale i dalším souvisejícím technickým, ekonomickým a environmentálním tématům.

Odpady
Problematice odpadů se na Teplárenských dnech věnovala dne 17.4.2014 konference Energetické využití odpadů a odpady z energetiky (VEP) pořádaná společností PAREXPO, s.r.o. Zástupce MŽP, vedoucí oddělení koncepcí a technologií J. Maršák prezentoval současný stav odpadového hospodářství v České republice, pohled ministerstva na problematiku energetického využití odpadů a harmonogram předkládání novel právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství. Mimo jiné bylo uvedeno, že nový Plán odpadového hospodářství ČR, by měl být platný od 1.1.2015 a nové zákony o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností v roce 2016.

Česká asociace odpadového hospodářství zde prezentovala příspěvek s názvem Smysluplné možnosti energetického využití odpadů v podmínkách ČR. Ve své prezentaci Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH, přiblížil současný stav nakládání s odpady v ČR, včetně toho, že evropské cíle se daří plnit a ČR je v mnoha parametrech na vysokých příčkách EU. Shrnul možnosti různých cest energetického využití odpadů. Upozornil na problémy spojené s nynější přemírou kapacit spaloven komunálních odpadů, se kterou se potýkají některé státy Evropy (např. Německo). Hlavní bodem prezentace byly konkrétní informace o možnostech energetického využití odpadů formou spoluspalování paliv z odpadů a vybrané zkušenosti ze zahraničí. V příspěvku mimo jiné zazněla citace uznávaného časopisu Euwid, dle kterého je reálné očekávat, že množství využívaných paliv z odpadů cestou spoluspalování se v Evropě do roku 2020 ztrojnásobí na celých 17 milionů tun. ČAOH také zcela nově představila svůj automatický kalkulátor k aplikaci směšovací rovnice pro spoluspalování odpadů (dle metodického pokynu MŽP). Zájemci si prostřednictvím tohoto programu mohou jednoduše ověřit, zda by jejich energetický zdroj mohl v rámci spoluspalování využívat konkrétní druh alternativního paliva ve vztahu k definovaným emisním limitům a složení paliva. Tento kalkulátor je možné na vyžádání získat od ČAOH zdarma. Následná diskuze se vedla v duchu argumentů pro a proti dvěma nejdiskutovanějším cestám energetického využití odpadů, tj. spálením odpadů ve spalovnách, anebo úpravy odpadu, jeho třídění (v kombinaci s materiálovým využitím) a výroby alternativního paliva s jeho využitím ve stávajících, či upravených energetických zdrojích (cementárny, elektrárny, teplárny). V rámci diskuze panovala shoda na tom, že je třeba hledat nákladově smysluplná a pokud možno efektivní řešení jak finálně naložit s odpady tak, aby dopad na občana byl co nejmenší.

V další prezentaci se prof. J. Hyžík, předseda představenstva STEO (Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů) věnoval spolu s členkou představenstva sdružení STEO J. Vyštejnovou problematice nákladovosti a efektivitě zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ). Následně prezentoval J. Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP – Odpady, a. s., provedené úspěšné zkoušky úpravy komunálního odpadu na alternativní palivo a jeho realizované využití v zařízení pro spoluspalování paliv z odpadů. R. Müller, specialista OPŽP, SFŽP, se ve svém příspěvku věnoval možnosti financování projektů pro energetické využití odpadů 2014-2020. Pozitivní zkušenosti se spoluspalováním tuhého alternativního paliva (TAP) v rámci projektu Jepua a také řešení souvisejících specifik při spoluspalování TAP (chlor apod.), byly tématem příspěvků finských autorů Janne Kerttula, Renewa Oy a pana O. Rýdla. Na závěr vystoupil L. Sovíček ze společnosti GB Consulting s.r.o. se svou přednáškou Spuštění první depolymerizační technologie v Evropě.

Na konferenci Odpady a jejich využití v energetice (24.4.2014), která byla součástí druhé akce, tedy Dnů teplárenství a energetiky, vystoupil na úvod se svým příspěvkem J. Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP. V prezentaci věnované aktuální odpadové legislativě a plánovaným aktivitám Ministerstva životního prostředí ČR v oblasti odpadového hospodářství mimo jiné zazněly informace o vykazování dat za Českou republiku, o budoucím směřování odpadového hospodářství ČR a současných pracovních skupinách na MŽP. Mezi další řečníky patřil senátor Petr Šilar, který představil svůj pohled jak dál s odpadovou legislativou, a zástupce Svazu měst a obcí ČR Marek Sýkora se svou strategií rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech. Zástupce ČAOH, výkonný ředitel P. Havelka i zde vystoupil se svým příspěvkem na téma Smysluplné možnosti energetického využití odpadů v podmínkách ČR. Po přednesených příspěvcích se opět rozběhla zajímavá diskuze. I v tomto případě lze shrnout, že zúčastnění se shodli na tom, že při posuzování jednotlivých cest možného energetického využití odpadů je nutné dostatečně zohledňovat jejich nákladovost, konkurenceschopnost ve stávajícím tržním prostředí a dopady na občana ČR. Neopomenutelným aspektem rozhodování musí být také poměrně rychlý vývoj sektoru odpadů v Evropě, aktuální zkušenosti okolních států a také kontinuální rozvoj nových technologií na úpravu, zpracování a využití odpadů.

Na závěr konference zazněly přednášky pana Jiřího Holoubka ze společnosti Plzeňská teplárenská a. s. o pohledu investora nové spalovny v Chotíkově a Problematika energetického využití odpadu – iluze a realita prof. Stehlíka. O přípravě možné výstavby ZEVO v Kraji Vysočina přednášel pan radní Z. Chlád a blok přednášek ukončila prezentace pana Stanislava Kramla ze společnosti Tenza, a. s. na téma Úprava čistírenských kalů pro energetické zpracování, Zapojení do tepelného oběhu a soustavy zásobování teplem, úspora provozních nákladů.

Obě konference lze hodnotit jako kvalitní a přínosné. Je možné shrnout, že pozitivní hodnotou obou akcí byla skutečnost, že diskutovaná témata a také spektrum přednášejících daly návštěvníkům možnost slyšet různé odborné názory. To samo o sobě dává těm, kdož chtějí, námět k vlastnímu zamyšlení se o prezentovaných problematikách.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace