- Reklama -spot_img

Příležitosti recyklace a využití pro odpady ve stavebnictví

Aktuálně

Eva Manté
Eva Manté
Pro kvalitní zpracování odpadů existují velké rozdíly mezi zeměmi. Recyklace by měla být společenské úsilí. Všichni bychom se měli podílet nejen na recyklaci, ale hlavně co nejvíce odpadu předcházet.

Zlepšení postupů oběhového hospodářství ve stavebnictví je klíčem ke zvýšení opětovného využití. Stavební odpady nebo demoliční odpady tvoří více než třetinu celkové produkce odpadu v EU. Navzdory relativně vysoké míře využití použitých materiálů bude v evropském stavebním odvětví muset být ještě ambicióznější ve svých postupech nakládání s odpady. Má-li se plně využít evropské oběhové hospodářství. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) jsou přístupy cirkulární ekonomiky klíčem ke zvýšení kvality a množství recyklace. Tedy opětovného použití stavebních a demoličních materiálů.

EEA vyzývá k příležitostem v oběhovém hospodářství. Apeluje, že je třeba učinit více v prevenci nebo recyklaci velkého množství odpadů produkovaných ve stavebním a demoličním sektoru v Evropě. Odpad, jako je například kovový šrot, použitý beton nebo výrobky ze dřeva. Ten v současné době tvoří největší produkci odpadu v Evropské unii. Bohužel není mnoho materiálových toků z demoličních a bouracích prací vhodné pro opětovné využití nebo kvalitní recyklaci. To je stagnující úsilí při přechodu na cirkulární ekonomiku. EEA hodnotí, jaká mohou být opatření, podporovaná oběhovým hospodářstvím a přispět k dosažení cílů politiky EU v oblasti nakládání s odpady. Zejména předcházení vzniku odpadů a zvyšování množství a kvality recyklace odpadu. To zejména vyprodukovaného na staveništích, a také snižování nebezpečných odpadů.

EEA ve své zprávě s Evropským tematickým střediskem pro odpady a materiály v zelené ekonomice, vypracovala dokument. Tam se uvádí, že stavební a demoliční odpad v EU dosáhl v roce 2016 celkem 374 milionů tun, vyjma vytěžené zeminy. Vysoký objem a povaha produkovaného odpadu je sice obtížné zvládnout, ale také představuje jasnou příležitost k zavedení řádných postupů nakládání s odpady. Všechno v souladu se zásadami oběhového hospodářství. Kromě toho je stavebnictví považováno za prioritní odvětví, podle připravovaného akčního plánu oběhového hospodářství Evropské komise.

Zatímco země EU jsou na cestě ke splnění cílů 70% využití do roku 2020, tak většina zemí již tento cíl překročila v roce 2016. EEA argumentuje, že podrobnější přezkum postupů nakládání s odpady na vnitrostátní úrovni ukazuje, že využití stavebního odpadu je do značné míry založeno na nízkých zásypových operací. Dále na shromažďování odpadu a suti k vyplnění otvorů na staveništích. Taktéž nízkého stupně využití, jako je použití recyklovaného nebo drceného betonu nebo kamenů při stavbě silnic.

Dále se také uvádí, že lepšího předcházení vzniku odpadů i vyšší a kvalitnější recyklace lze dosáhnout. Zejména pokud budou dodržována určitá opatření ke zlepšení tvorby cen. Zlepšení informací o tom, jaké materiály se používají ve stávajících i nových budovách. Zvýšení důvěry uživatelů v kvalitu používání druhotných materiálů. Činnosti inspirované cirkulární ekonomikou. Lepší sdílení informací o vlastnostech materiálů. Lepší opakované použití druhotných surovin, které mohou v odvětví zvýšit dlouhou funkci při aplikaci odběhového hospodářství.

Zdroj: European Environment Agency

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace