- Reklama -spot_img

Nová celoevropská strategie pro plasty má udělat senzaci v recyklaci…

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Evropa řeší otázku plastových odpadů přímočaře prostřednictvím své ambiciózní nové strategie, která navrhuje, aby byly veškeré plastové obaly recyklovatelné nebo opětovně využitelné do roku 2030. V rámci přechodu k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství je cílem snížení znečištění při současném zachování růstu a inovací – „je to výhodné pro všechny,“ podle slov Jyrkiho Katainena, místopředsedy Evropské komise.

Úplně první celoevropská strategie pro plasty, která byla přijata dne 16. ledna 2018, pokládá základy nové a udržitelné ekonomiky plastů. Cílem je, aby byly veškeré plastové obaly na trhu EU recyklovatelné nebo opětovně využitelné do roku 2030 a aby došlo ke snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití i k omezení používání mikroplastů na mezinárodní úrovni. Změnou způsobů, kterými se plastové výrobky navrhují, vyrábějí, používají a recyklují, hodlá Evropa udat směr v oblasti řešení problematiky plastových odpadů – a tvorby nových investičních příležitostí i pracovních míst.

Pokud nezměníme způsoby, kterými vyrábíme a používáme plasty, bude v roce 2050 v našich oceánech více plastů než ryb. Je to výzva, které se musí společně chopit občané, průmysl a vlády jednotlivých zemí.

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise odpovědný za udržitelný rozvoj

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise odpovědný za udržitelný rozvoj, dodává: „Pokud nezměníme způsoby, kterými vyrábíme a používáme plasty, bude v roce 2050 v našich oceánech více plastů než ryb. Musíme zabránit tomu, aby se plasty dostávaly do vody, potravin, a dokonce i do našich těl. Jediným dlouhodobým řešením je snížení objemu plastového odpadu prostřednictvím recyklace a četnějšího opětovného využití plastů. Je to výzva, které se musí společně chopit občané, průmysl a vlády jednotlivých zemí.“

Evropská strategie pro plasty je odpovědí EU na obavy evropských občanů. Nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že převážná většina dotázaných má v souvislosti s každodenním používáním plastových výrobků obavy týkající se dopadu na vlastní zdraví (74 %) a na životní prostředí (87 %).

Lepší podnikání

Nová strategie slibuje, že pro podniky bude recyklace zisková díky tomu, že strategie nastavuje nová pravidla vztahující se na obaly, která povedou ke zlepšení recyklovatelnosti plastů a zvýšení poptávky po obsahu recyklovaných plastů. Očekává se, že zkvalitnění sběrných zařízení pro plastový odpad a zvýšená míra recyklace ušetří kolem 100 EUR za svezenou tunu plastového odpadu. Zároveň se očekává, že strategie dodá větší přidanou hodnotu ve smyslu větší konkurenceschopnosti a pružnosti průmyslu plastů.

Také dojde ke zintenzivnění podpory inovací prostřednictvím dalších 100 milionů EUR z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Kromě již investovaných více než 250 milionů EUR budou použity mimořádné prostředky na financování rozvoje chytřejších a lépe recyklovatelných plastových materiálů, díky čemuž budou recyklační procesy účinnější a což zároveň umožní sledování a odstraňování nebezpečných a kontaminujících látek z recyklovaných plastů.

Za účelem směřování investic a šíření povědomí o finančních příležitostech založila Komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou Platformu pro finanční podporu oběhového hospodářství.

Přehodnocení hodnotového řetězce

Přehodnocení a zlepšení fungování tak složitého hodnotového řetězce vyžaduje úsilí a užší spolupráci všech jeho klíčových aktérů. Závazek průmyslového odvětví má narůstající tendenci i díky přijetí Evropské strategie pro plasty, které se časově shoduje se zveřejněním dobrovolných závazků zúčastněných stran v rámci evropského hodnotového řetězce v oblasti plastů.

Ve spolupráci s Evropskou komisí přijalo šest evropských organizací – organizace PRE (Plastics Recyclers Europe), organizace Petcore Europe (PET Container Recycling Europe), Evropská asociace výrobců koberců a předložek (ECRA), Polyolefinová cirkulární ekonomická platforma (PCEP Europe), organizace EuPC (European Plastics Converters) a asociace VinylPlus® – rámec dobrovolných závazků s cílem zachovat a nadále rozvíjet stávající aktivity v oblasti recyklace plastů. Celkovým cílem je dosáhnout 50 % recyklace plastových odpadů do roku 2040.

Navíc Evropská asociace zpracovatelů plastů (PlasticsEurope) vydala svůj „Dobrovolný závazek – Plasty 2030“, který je zaměřen na zvýšení míry opětovného využití plastů a jejich recyklace, prevenci úniku plastů do životního prostředí a zrychlení účinného využívání zdrojů.

Pokud nezměníme způsoby, kterými vyrábíme a používáme plasty, bude v roce 2050 v našich oceánech více plastů než ryb. Je to výzva, které se musí společně chopit občané, průmysl a vlády jednotlivých zemí.

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise odpovědný za udržitelný rozvoj

Na podporu používání recyklovaných plastů zahajuje Komise kampaň, která má stimulovat závazky evropských průmyslových odvětví. Cílem kampaně je použít 10 milionů tun recyklovaných plastů na produkci nových výrobků na trhu EU do roku 2025.

Opatření zaměřená na odpad v mořích

Strategie připouští narůstající problém v oblasti odpadu v mořích (80 % odpadu v mořích tvoří právě plasty) a zahrnuje akce a pokyny zacílené na minimalizaci objemu plastového odpadu přímo u zdroje.

V důsledku legislativních změn došlo v Evropě již ke snížení míry používání plastových sáčků. Nyní se Evropská strategie pro plasty, tedy nová celoevropská pravidla založená na konzultacích se zúčastněnými stranami a na důkazech, navíc zaměří na snížení objemu odpadů z dalších plastových výrobků na jedno použití a z rybolovných zařízení. Komise zároveň podnikne opatření zaměřená na omezení používání mikroplastů ve výrobcích a navrhne pravidla pro určování a označování kompostovatelných a biologicky rozložitelných plastů, aby tak spotřebitelům pomohla dělat informovaná rozhodnutí.

Přinejmenším 20 % odpadků v moři pochází ze zdrojů souvisejících s mořem. Evropskou strategii pro plasty doprovází návrhy nové směrnice o přístavních zařízeních zaměřené na odpadky v mořích pocházející ze zdrojů souvisejících s mořem. Navržená opatření mají zajistit, aby odpad nashromážděný na lodích či na moři nezůstával neodklizen, ale aby byl odvezen na pevninu, kde s ním bude řádně naloženo. Návrhy zároveň zahrnují opatření zaměřená na snížení administrativní zátěže na straně přístavů, lodí a příslušných orgánů.

Až 13 milionů tun plastového odpadu každoročně končí ve světových oceánech. Řešení problematiky odpadů v mořích vyžaduje inkluzivní, koordinovanou a globální reakci. To je také důvodem, proč Evropská strategie pro plasty navrhuje, aby EU zintenzivnila svou spolupráci s mezinárodními institucemi a zeměmi mimo EU s cílem tuto otázku řešit.

Evropská strategie pro plasty je nejenom reakcí na obavy občanů související s plastovými odpady, ale je především nezbytným prvkem v přechodu Evropy k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství, čímž významně přispívá k dosažení Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 i Pařížské dohody.

Zdroj: https://ec.europa.eu

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace