- Reklama -
Domů Odpady Odpady a zdroje materiálu

Odpady a zdroje materiálu

0

Odpady představují tísnivý environmentální, společenský a ekonomický problém. Zvyšování spotřeby a rozvoj ekonomiky stále produkují velké množství odpadu — což vyžaduje větší snahu o jeho omezení a zabránění jeho vzniku. Ačkoli dříve byl odpad určen k likvidaci, dnes je stále více považován za zdroj, což se odráží v posunu nakládání s odpadem od jeho likvidace k recyklaci a regeneraci.

V závislosti na způsobu zacházení může odpad prostřednictvím emisí do vzduchu, půdy, povrchových a podzemních vod ovlivňovat lidské zdraví i životní prostředí. Může však rovněž představovat úbytek zdrojů materiálu (prostřednictvím kovů či jiných recyklovatelných látek) a má potenciál jako zdroj energie.

Odpad se vytváří ve všech fázích životního cyklu materiálu:

  • těžba (odpad při dolování);
  • výroba a distribuce (průmyslový, nebezpečný a obalový odpad);
  • spotřeba produktů a služeb (komunální odpad a odpad z elektrických a elektronických zařízení);
  • zpracování (např. zbytky po třídění v recyklačních zařízeních nebo struska ze spaloven).

 

Důkladné řízení odpadu může chránit veřejné zdraví a přinášet výhody pro životní prostředí a současně podporuje ochranu přírodních zdrojů.

V roce 2008 byly na jednoho obyvatele EU vyprodukovány 5,2 tuny odpadu. K množství odpadu nejvíce přispívá výstavba, demolice, těžba a výrobní činnost, každý občan EU však také každoročně vyprodukuje přibližně 444 kg odpadu z domácnosti.

Rostoucí spotřeba a tendence k menším domácnostem dříve výrazně přispívaly k produkci komunálního odpadu. Tyto faktory však zřejmě s tvorbou komunálního odpadu nesouvisejí: produkce komunálního odpadu na osobu se ve 27 zemích EU v letech 1999–2010 stabilizovala. Mezi členskými státy jsou obrovské rozdíly v produkci odpadu a jeho objemu.

V EU došlo v oblasti řízení odpadu k jasnému posunu. V roce 2010 byl velký podíl (37 %) pevného komunálního odpadu (což představuje 10 % celkového množství odpadu produkovaného v EU) skládkován. Současným trendem je různé druhy odpadu recyklovat či kompostovat (38 %) nebo spalovat a získávat z odpadu energii (21 %).

Recyklace přináší prospěch životnímu prostředí, neboť odpad končí méně na skládkách, a tím se omezují znečišťující emise. Recyklace rovněž pomáhá uspokojit poptávku ekonomické produkce po materiálech a eliminuje potřebu těžby a zušlechťování čistých surovin.

Poskytuje i důležité ekonomické a sociální výhody: generuje ekonomický růst, podporuje inovativnost, vytváří zaměstnanost a napomáhá zabezpečit dostupnost klíčových zdrojů. Recyklace je zásadní pro prioritu zásadní evropské i celosvětové politiky: posun k zelené ekonomice generující prosperitu při udržení zdravého životního prostředí a sociální rovnosti dnešních i budoucích generací.

Směrnice EU o odpadech odrazují od skládkování a podporují recyklaci a regeneraci odpadu. Dalším činitelem zvyšující se ekonomické důležitosti recyklace je vzestup poptávky po materiálech, zejména v rozvíjejících se asijských ekonomikách.

Politiky EU

Nejaktuálnější právní nástroje a strategie EU upřednostňují prevenci vzniku odpadů, tj. potlačení vazby mezi tvorbou odpadu z ekonomického růstu a dopady na životní prostředí. Příkladem mohou být revize směrnice o odpadech (2008/98/ES)enTematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklacien a šestý akční program Evropského společenství pro životní prostředí (EAP)en.

Směrnice o odpadech představuje obecný rámec pro prevenci a řízení odpadů v EU. Přestavuje a stanovuje základní koncepty a formuluje principy nakládání s odpadem, např. hierarchii odpadů (obr. 1), v níž je upřednostňována prevence vzniku odpadu.

 

Směrnice o odpadech zavazuje členské státy k vytvoření programů prevence vzniku odpadů nejpozději do 12. prosince 2013. Agentura EEA byla vyzvána ke kontrole postupu států při plnění a realizaci těchto programů.

Směrnice o odpadech stavuje náročné cíle pro papírový, kovový, plastový a skleněný odpad z domácností i stavební a demoliční odpady.

Legislativa EU rovněž stanovuje přísné požadavky na skládky a spalovny: většina činností v oblasti nakládání s odpadem se řídí směrnicí o skládkách odpadů (1999/31/ES)en,směrnicí o spalování odpadů (2000/76/ES)en a směrnicí o průmyslových emisích (2010/75/EU)en. Pokud jde o zvláštní druhy odpadu (např. obalový odpad, vyřazené dopravní prostředky a odpad z elektrických a elektronických zařízení), byla hierarchie odpadů přeměněna na konkrétní cíle pro recyklaci či regeneraci.

Metoda životního cyklu při tvoření politik zajišťuje hodnocení vlivů od počátku do konce a brání „schovávání“ dopadů jejich přesunutím do jiných zemí či fází výroby nebo spotřeby.

Aktivity agentury EEA

Agentura EEA při hodnocení odpadů usiluje o podporu rozvoje politik udržitelné spotřeby a výroby, včetně realizace tematických strategií udržitelného využívání přírodních zdrojů, prevence vzniku odpadů a jejich recyklace a dále Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje.

Činnosti zahrnují:

 

Práci agentury v oblasti odpadů realizuje oddělení agentury EEA pro udržitelnou spotřebu. Činnosti jsou implementovány prostřednictvím spolupráce s Evropským tematickým centrem pro udržitelnou spotřebu a výrobu (ETC/SCP)en a ve spolupráci se jednotlivých zemí EEA,Eioneten. Data o odpadech shromažďuje Eurostat, který je dále od roku 2008 místemenvironmentálního datového centra o odpadechen.

Výhled

Agentura EEA bude podporovat Evropskou komisi a Evropský parlament i členské státy EEA a spolupracující země celou řadou nových indikátorů odpadu a návrhem revizí programů pro prevenci vzniku odpadů. Rovněž dokončí aktuální analýzu poplatků za skládkování, přeshraničních dodávek odpadů i zdrojového potenciálu klíčových kovů v elektronickém odpadu v Evropě. Tyto činnosti přispějí k dokonalejšímu provádění odpadových strategií v EU. Odpady rovněž představují důležité prioritní oblasti v projektech agentury EEA pro mezinárodní spolupráci se sousedními státy v rámci Evropy.

Zdroj: EEA

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version