Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/284501/virtual/www/domains/inodpady.cz/wp-content/plugins/og/includes/iworks/class-iworks-opengraph.php on line 331
Domů Legislativa Konec tržního prostředí, sbírat elektroodpad mohou jen vybraní!

Konec tržního prostředí, sbírat elektroodpad mohou jen vybraní!

0

Proběhlé milionové investice do sběrných míst na elektroodpady jsou zásadně ohroženy. Po novele zákona o odpadech z minulého roku, stát ruší možnost otevřené sběrné sítě. Stát podle novely MŽP ruší volné tržní prostředí a hospodářskou soutěž u celé skupiny komodity elektrozařízení. Firmám jsou odnímána oprávnění ke sběru elektro. Po osmi letech tak nyní mohou sbírat elektroodpady jen vybrané subjekty. Co je horší, že netržní nastavení prosazuje MŽP i do nového zákona. Poškozené firmy tak zvažují žalobu na stát.

Nenápadná ale zásadní změna v novele

Po tzv. „elektronovele“ (zákon č. 184/2014 Sb.) obsahuje zákon o odpadech novou úpravu týkající se oprávněnosti převzít elektrozařízení a elektroodpady. Konkrétně se jedná o ustanovení § 37k odst. 5, podle kterého se smí držitel elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu zbavit jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru (konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci).Přičemž zákon o odpadech přímo zdůrazňuje, že jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít“.

Které subjekty působící v oblasti nakládání s odpady tedy po této novele vlastně mohou v praxi elektrozařízení z domácností a elektroodpad převzít?

Místo zpětného odběru a odděleného sběru jsou místa, která zřizuje výhradně výrobce (kolektivní systém). Pro subjekty smluvně nenavázané na výrobce (kolektivní systémy) tak zbývá pouze možnost být zpracovatelem podle § 37l zákona o odpadech, neboť jen zpracovatel může převzít elektrozařízení a elektroodpad, i když nemá s výrobcem (kolektivním systémem) smlouvu. Dle návrhu aktuálního věcného záměru zákona by dokonce ani toto již nemělo být možné.

Podle materiálu odboru odpadů MŽP „Stručný původce elektronovelou“, který byl uveřejněn na stránkáchwww.mzp.cz. (viz příloha) připouští MŽP ještě následující možnost:  „Pokud by zpracovatel hodlal odebírat elektrozařízení pocházející z domácností nebo elektroodpad od jejich držitelů mimo vlastní zpracovatelské zařízení, mohl by tak činit pouze v jím provozovaném zařízení ke sběru nebo výkupu tohoto druhu odpadu s platným souhlasem krajského úřad podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, a to pouze za účelem přímého zpracování takto sebraného elektroodpadu v jím provozovaném zpracovatelském zařízení (tj. bez možnosti předání elektroodpadu třetí osobě). Přičemž MŽP zároveň dodává, že „Sběr nebo výkup elektrozařízení a elektroodpadu nemůže pro zpracovatele zajišťovat jiná osoba, např. provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, neboť taková osoba není podle § 37k odst. 5 zákona o odpadech k převzetí elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu oprávněna.“

Chcete podnikat? Musíte k tomu mít smlouvu s jinou soukromou firmou, která ji s vámi však nemusí podepsat.

Co se tedy týče otázky provozovatelů zařízení ke sběru a výkupu odpadů, tak tyto subjekty (např. provozující sběrný dvůr v obci) mohou nově převzít odpad jedině v případě, pokud mají smlouvu s výrobcem, resp. kolektivním systémem a rovněž v příslušném rozsahu souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (který doposud měli).

 

Doposud bez problémů sbírali a zvyšovali procento sběru za ČR, nyní už nemohou

Provozovatelé zařízení ke sběru a výkupu odpadů, kteří dosud byli na základě příslušných souhlasů krajských úřadů oprávněni přebírat elektro a nejsou navázáni na kolektivní systémy, tak přišli touto novelou o možnost elektro přebírat. Pokud nemají smlouvu, stát jim nyní ruší tuto licenci. Lze tedy konstatovat, že tím došlo k omezení poměrně široké skupiny subjektů v přístupu na trh a tím i k narušení hospodářské soutěže v tomto sektoru. Přitom narušení tržních principů v oblasti elektroodpadů v minulosti kritizoval i ÚOHS. Ten dokonce specificky ve věci nesouhlasu s předmětným omezením sběrné sítě písemně oslovil Senát ČR. Na celý problém opakovaně upozorňovala také Česká asociace odpadového hospodářství, Svaz průmyslu druhotných surovin a další odborné asociace, a to již v průběhu projednávání novely v parlamentu v půli roku 2014. Sdružení tehdy přímo zmiňovala možné zásadní negativní dopady na stávající sběrnou síť a proběhlé investice. Rovněž tak někteří senátoři otevřeně nové netržní nastavení kritizovali a odmítli novelu podpořit. Vůle pro její prosazení však byla evidentně silnější. Bohužel významná negativa, na která sdružení dopředu upozorňovala jsou nyní již realitou. Tržní prostředí v oblasti sběru elektro tak díky předmětnému kroku státu končí. MŽP však dokonce plánuje zrušení tržního prostředí i v oblasti zpracování elektroodpadů, jak plyne z věcného záměru nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, který má v dohledné době projednat vláda. Skutečně je to to, co vláda chce?

Ti, kdož sbírali doposud a měli k tomu oprávnění krajských úřadů, to dle MŽP dělali omylem

MŽP sice ve zmiňovaném „Stručném průvodci elektronovelou“ uvádí, že výše uvedené omezení sběru již v minulosti ze zákona o odpadech vyplývalo i před novelou a že ustanovení je nyní jen jasněji upraveno, protože bylo v praxi „mnohdy obcházeno a špatně vykládáno“. Toto stanovisko necháme raději bez komentáře.O rozsahu onoho údajného „nepochopení“ svědčí mnohé desítky pravomocně vydaných souhlasů krajských úřadů opravňující provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů k nakládání s tímto druhem odpadu. Desítky subjektů po několik let až do nynější změny zcela standardně vykupovaly od občanů a firem tyto komodity a byly součástí národní sběrné sítě. Nyní již to není možné. Tržní prostředí bylo ze strany státu ukončeno.

 

Pár dotazů na závěr

Na místě je tedy několik zcela zásadních dotazů: Chceme v ČR tržní, monopolní, či oligopolní nastavení?Který sektor uzavřeme příště? Je v ČR s ohledem na princip volného trhu a ochrany hospodářské soutěže skutečně nyní situace taková, že dosavadní souhlasy krajských úřadů jako by nebyly? Dosavadní oprávněné osoby, které dlouhodobě přijímaly na základě platného oprávnění tyto komodity, jsou nyní nuceny přestat působit na celém tomto trhu. Jejich investice tak budou zcela zmařeny. Proč MŽP navrhlo tak zásadní protitržní změnu? Komu takový razantní posun prospěje? Proč MŽP nechce co nejširší a otevřenou sběrnou síť tak, jako to mají některé jiné evropské země?

 

Materiál MŽP – Stručný průvodce elektronovelouoodp-strucny-pruvodce-elektronovelou-20141111.pdf [ 772.78 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version